Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційному дослідження розкрито теоретичні питання професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічному закладі вищої освіти, виділено та експериментально перевірено комплекс педагогічних умов формування готовності вчителів до впровадження навчально-ігрових технологій, які передбачають: 1) розвиток позитивної мотивації студентів до застосування навчально-ігрових технологій шляхом включення їх в квазіпрофесійну діяльність; 2) відбір іреалізацію змісту навчальних дисциплін, орієнтованих на формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій на основі інтеграції загальнопедагогічних, методичних і спеціальних (ігротехнічних) знань; 3) посилення практичної спрямованості процесу професійної підготовки, що ґрунтується на принципах варіативності та взаємозв’язку традиційних й інноваційних методів, форм (аудиторних і позааудиторних) і видів (навчально-пізнавальної, навчально-практичної та самостійної практичної) діяльності, які забезпечують інтеграцію компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності. Розроблено факультативний курс «Навчально-ігрові технології в початковій школі» для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Початкова освіта». В квалификационном исследовании раскрыты теоретические вопросы профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в педагогическом заведении высшего образования, выделен и экспериментально проверен комплекс педагогических условий формирование готовности учителей к внедрению учебно-игровых технологий, которые предусматривают: 1) развитие положительной мотивации студентов к применению учебно-игровых технологий путем включения их в квазипрофессиональную деятельность; 2) отбор и реализацию содержания учебных дисциплин, ориентированных на формирование готовности будущих учителей начальных классов к применению учебно-игровых технологий на основе интеграции общепедагогических, методических и специальных (игротехнических) знаний; 3) усиление практической направленности процесса профессиональной подготовки основывается на принципах вариативности и взаимосвязи традиционных и инновационных методов, форм (аудиторных и внеаудиторных) и видов (учебно-познавательной, учебно-практической и самостоятельной практической) деятельности, обеспечивающих интеграцию компонентов готовности будущих учителей начальных классов в применение учебно-игровых технологий в профессиональной деятельности. Разработан факультативный курс «Учебно-игровые технологии в начальной школе» для соискателей высшего образования образовательной программы «Начальное образование». Qualification research aims to investigate the theoretical issues of the professional trainings of the future primary school teachers in the pedagogical institutions of higher education and to identify and test the complex of pedagogical conditions for the formation teachers’ readiness to realize educational and game technologies. These conditions include: the development positive motivation of the applicants for higher education to use educational and game technologies in their professional activities; selection and realization the content of educational disciplines aimed to form the readiness of primary school teachers to use educational and game technologies on the basis of integration of general pedagogical, methodological and special knowledge; increasing practical orientation of the professional training process , which is based on the variety and connecting methods and forms (classroom and out of classroom) and kinds of activities (educational, informative and individual). All of them will ensure the integration of training components for teachers of primary schools in the use of educational and game technologies in the professional activities.The training course « The educational and game technologies in the primary school» is introduced in the qualification research.
Опис
Ключові слова
готовність, навчально-ігрові технології, професійна підготовка, майбутні вчителі початкової школи, готовность, учебно-игровые технологии, профессиональная подготовка, будущие учителя начальной школы, readiness, educational and game technologies, professional training, future teachers of primary school
Цитування
Сипко М. О. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / М. О. Сипко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 90 с. : іл., табл. + дод.
Колекції