Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій

dc.contributor.authorСипко, М. О.
dc.date.accessioned2022-06-13T08:45:29Z
dc.date.available2022-06-13T08:45:29Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ кваліфікаційному дослідження розкрито теоретичні питання професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічному закладі вищої освіти, виділено та експериментально перевірено комплекс педагогічних умов формування готовності вчителів до впровадження навчально-ігрових технологій, які передбачають: 1) розвиток позитивної мотивації студентів до застосування навчально-ігрових технологій шляхом включення їх в квазіпрофесійну діяльність; 2) відбір іреалізацію змісту навчальних дисциплін, орієнтованих на формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій на основі інтеграції загальнопедагогічних, методичних і спеціальних (ігротехнічних) знань; 3) посилення практичної спрямованості процесу професійної підготовки, що ґрунтується на принципах варіативності та взаємозв’язку традиційних й інноваційних методів, форм (аудиторних і позааудиторних) і видів (навчально-пізнавальної, навчально-практичної та самостійної практичної) діяльності, які забезпечують інтеграцію компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності. Розроблено факультативний курс «Навчально-ігрові технології в початковій школі» для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Початкова освіта». В квалификационном исследовании раскрыты теоретические вопросы профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в педагогическом заведении высшего образования, выделен и экспериментально проверен комплекс педагогических условий формирование готовности учителей к внедрению учебно-игровых технологий, которые предусматривают: 1) развитие положительной мотивации студентов к применению учебно-игровых технологий путем включения их в квазипрофессиональную деятельность; 2) отбор и реализацию содержания учебных дисциплин, ориентированных на формирование готовности будущих учителей начальных классов к применению учебно-игровых технологий на основе интеграции общепедагогических, методических и специальных (игротехнических) знаний; 3) усиление практической направленности процесса профессиональной подготовки основывается на принципах вариативности и взаимосвязи традиционных и инновационных методов, форм (аудиторных и внеаудиторных) и видов (учебно-познавательной, учебно-практической и самостоятельной практической) деятельности, обеспечивающих интеграцию компонентов готовности будущих учителей начальных классов в применение учебно-игровых технологий в профессиональной деятельности. Разработан факультативный курс «Учебно-игровые технологии в начальной школе» для соискателей высшего образования образовательной программы «Начальное образование». Qualification research aims to investigate the theoretical issues of the professional trainings of the future primary school teachers in the pedagogical institutions of higher education and to identify and test the complex of pedagogical conditions for the formation teachers’ readiness to realize educational and game technologies. These conditions include: the development positive motivation of the applicants for higher education to use educational and game technologies in their professional activities; selection and realization the content of educational disciplines aimed to form the readiness of primary school teachers to use educational and game technologies on the basis of integration of general pedagogical, methodological and special knowledge; increasing practical orientation of the professional training process , which is based on the variety and connecting methods and forms (classroom and out of classroom) and kinds of activities (educational, informative and individual). All of them will ensure the integration of training components for teachers of primary schools in the use of educational and game technologies in the professional activities.The training course « The educational and game technologies in the primary school» is introduced in the qualification research.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСипко М. О. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / М. О. Сипко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 90 с. : іл., табл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7458
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectготовністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчально-ігрові технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні вчителі початкової школиuk_UA.UTF-8
dc.subjectготовностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебно-игровые технологииuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие учителя начальной школыuk_UA.UTF-8
dc.subjectreadinessuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational and game technologiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teachers of primary schooluk_UA.UTF-8
dc.titleФормування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологійuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФормирование готовности будущих учителей начальных классов к применению учебно-игровых технологийuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe formation teachers’ readiness to realize educational and game technologiesuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції