Розвиток та діяльність земських установ Харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у результаті проведеного дослідження проаналізовано історіографію обраної проблеми, продемонстровані нові науково-теоретичні погляди та підходи до її вивчення. Вперше на міждисциплінарному рівні досліджено місце, роль та функції земських установ в соціально-економічному розвитку України, в процесі ринкової трансформації слобідського села. Визначені основні об’єктивні та суб’єктивні фактори, які впливали на забезпечення розвитку земського самоуправління слобідського села, виявлені ступінь, форми і механізми впливу соціально-економічних процесів, які проходили в Україні, на кількісну та якісну динаміку діяльності земських установ Харківської губернії. Простежено еволюцію конструктивних та функціональних особливостей різних видів земського самоуправління, проаналізовано діяльність слобожанських земств, їх функціонального вдосконалення, оптимізації та виробничої адаптації до тогочасних умов управління. На підставі вивчення історичного досвіду, автором сформульовані та обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації системи самоуправління в сучасній Україні. As a result of the research, the author analyzes the historiography of the chosen problem, demonstrates new scientific and theoretical views and approaches to its study. For the first time, the place, role and functions of zemstvo institutions in the socio-economic development of Ukraine, in the process of market transformation of the Sloboda village were studied at the interdisciplinary level. The main objective and subjective factors that influenced the development of zemstvo self-government of Sloboda village are identified, the degree, forms and mechanisms of influence of socio-economic processes that took place in Ukraine on the quantitative and qualitative dynamics of zemstvo institutions of Kharkiv province. The evolution of constructive and functional features of different types of zemstvo self-government is traced, the activity of Slobozhanskе zemstvos, their functional improvement, optimization and production adaptation to the then conditions of management is analyzed. Based on the study of historical experience, the author formulated and substantiated recommendations for optimizing the system of self-government in modern Ukraine.
Опис
Ключові слова
сільське господарство, земське самоуправління, селяни, поміщики, губернія, agriculture, zemstvo self-government, peasants, landowners, province
Цитування
Луговець О. В. Розвиток та діяльність земських установ Харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Історія / О. В. Луговець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 65 с. + дод.
Колекції