Розвиток та діяльність земських установ Харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

dc.contributor.authorЛуговець, О. В.
dc.date.accessioned2022-06-08T09:34:42Z
dc.date.available2022-06-08T09:34:42Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractАвтором у результаті проведеного дослідження проаналізовано історіографію обраної проблеми, продемонстровані нові науково-теоретичні погляди та підходи до її вивчення. Вперше на міждисциплінарному рівні досліджено місце, роль та функції земських установ в соціально-економічному розвитку України, в процесі ринкової трансформації слобідського села. Визначені основні об’єктивні та суб’єктивні фактори, які впливали на забезпечення розвитку земського самоуправління слобідського села, виявлені ступінь, форми і механізми впливу соціально-економічних процесів, які проходили в Україні, на кількісну та якісну динаміку діяльності земських установ Харківської губернії. Простежено еволюцію конструктивних та функціональних особливостей різних видів земського самоуправління, проаналізовано діяльність слобожанських земств, їх функціонального вдосконалення, оптимізації та виробничої адаптації до тогочасних умов управління. На підставі вивчення історичного досвіду, автором сформульовані та обґрунтовані рекомендації щодо оптимізації системи самоуправління в сучасній Україні. As a result of the research, the author analyzes the historiography of the chosen problem, demonstrates new scientific and theoretical views and approaches to its study. For the first time, the place, role and functions of zemstvo institutions in the socio-economic development of Ukraine, in the process of market transformation of the Sloboda village were studied at the interdisciplinary level. The main objective and subjective factors that influenced the development of zemstvo self-government of Sloboda village are identified, the degree, forms and mechanisms of influence of socio-economic processes that took place in Ukraine on the quantitative and qualitative dynamics of zemstvo institutions of Kharkiv province. The evolution of constructive and functional features of different types of zemstvo self-government is traced, the activity of Slobozhanskе zemstvos, their functional improvement, optimization and production adaptation to the then conditions of management is analyzed. Based on the study of historical experience, the author formulated and substantiated recommendations for optimizing the system of self-government in modern Ukraine.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЛуговець О. В. Розвиток та діяльність земських установ Харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Історія / О. В. Луговець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 65 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7402
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсільське господарствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectземське самоуправлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectселяниuk_UA.UTF-8
dc.subjectпоміщикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectгуберніяuk_UA.UTF-8
dc.subjectagricultureuk_UA.UTF-8
dc.subjectzemstvo self-governmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectpeasantsuk_UA.UTF-8
dc.subjectlandownersuk_UA.UTF-8
dc.subjectprovinceuk_UA.UTF-8
dc.titleРозвиток та діяльність земських установ Харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDevelopment and activity of zemstvo institutions of Kharkiv province in the second half of the XIX – beginning of the XX century.uk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції