Формування професійної мобільності здобувачів вищої педагогічної освіти у процесі навчання іноземної мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-03-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет
Анотація
У статті розглядаються теоретичні й практичні аспекти формування професійної мобільності майбутніх учителів у процесі навчання іноземних мов у сучасних ЗВО. Розглянуто найбільш ефективні технології (проблемне й проєктне навчання; інтерактивні технології, дослідницькі технології, технологія предметно-мовного інтегрованого навчання CLIL форми і методи (дискусії, круглі столи, студентські конференції, ситуаційний метод, брейнстормінг та ін.) формування професійної мобільності майбутніх учителів у процесі навчання іноземної мови. The theoretical and practical aspects of the formation of professional mobility of future teachers in the process of teaching foreign languages at modern higher educational establishments are studied in the article. The most effective technologies (problem-based and project-based learning; interactive technologies, research technologies, technology of subject-language integrated learning CLIL and its forms and methods (discussions, round tables, student conferences, situational method, brainstorming, etc.) of formation of the professional mobility of future teachers in the process of studying a foreign language are considered.
Опис
Ключові слова
здобувач вищої педагогічної освіти, професійна мобільність, навчання іноземної мови, формування, педагогічна умова, навчально-методичний інструментарій, освітня технологія, student of higher pedagogical establishment, professional mobility, foreign language teaching, formation, pedagogical condition, educational and methodical tools, educational technology
Цитування
Єгорова О. В. Формування професійної мобільності здобувачів вищої педагогічної освіти у процесі навчання іноземної мови / О. В. Єгорова // Педагогічні науки: теорія та практика / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : Гельветика 2022. – Вип. 1 (41). – С. 265–272. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2022-1-40