Тренінг до складання мовних тестів: теорія і практика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації складено на основі вимог, відображених у програмі єдиного вступного іспиту та з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2). Видання містить низку текстів для читання, тестових завдань до них та тренінгів для відпрацювання використання мови (лексико-граматичний аспект). У додатках, для зручності здобувачів, подано приклади та фрагменти оригінальних тестових завдань, запропонованих у матеріалах до Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з англійської мови минулих років. Пропонується використовувати зібрані матеріали для ознайомлення зі структурою ЄВІ та тренінгу його виконання. Методические рекомендации составлены на основе требований, отраженных в программе единого вступительного экзамена и с учетом общеевропейских рекомендаций по языковому образованию (уровень В1-В2). Издание содержит ряд текстов для чтения, тестовых заданий и тренингов для отработки использования языка (лексико-грамматический аспект). В приложениях для удобства соискателей представлены примеры и фрагменты оригинальных тестовых заданий, предложенных в материалах Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) по английскому языку прошлых лет. Предлагается использовать собранные материалы для ознакомления со структурой ЕВЭ и тренинга по его выполнению. Methodical recommendations are developed on the basis of the requirements reflected in the program of the unified entrance exam and taking into account the «Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment» (level B1-B2). The publication contains a number of texts for reading, test tasks for them and trainings for practicing the use of language (lexical and grammatical aspect). The appendices, for the convenience of applicants, provide examples and fragments of the original test tasks offered in the materials for the Unified Entrance Examination (UEE) in English in previous years. It is proposed to use the collected materials to get acquainted with the structure of UEE and training its implementation.
Опис
Ключові слова
англійська мова, мовні тести, тест, теорія, практика, тренінг, методичні рекомендації, английский язык, языковые тесты, теория, практика, тренинг, методические рекомендации, the English Language, language tests, test, theory training, practice, training, methodological guidelines
Цитування
Костікова І. І. Тренінг до складання мовних тестів: теорія і практика: метод. рек. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / І. І. Костікова, Ю. О. Божко, О. О. Гуліч ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 75 с.