Проблеми публічно-правового регулювання трудових відносин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Правове регулювання відносин, які становлять предмет трудового права, – це спрямування, скеровування поведінки його суб’єктів у потрібне русло з метою сприяння збільшенню, зростанню продуктивності праці. У цьому полягає одне із завдань трудового права, яке розкрива соціальне призначення цієї галузі права України. Правовое регулирование отношений, составляющих предмет трудового права, – это направление, руководство поведения его субъектов в нужное русло с целью содействия увеличению, роста производительности труда. В этом состоит одна из задач трудового права, раскрывающая социальное назначение этой отрасли права Украины. Legal regulation of relations that are the subject of labor law, - is the direction, directing the behavior of its subjects in the right direction in order to promote increase, increase productivity. This is one of the tasks of labor law, which reveals the social purpose of this branch of Ukrainian law.
Опис
Ключові слова
трудове право України, трудові відносини, правове регулювання відносин, трудовий договір, продуктивність праці, трудовое право Украины, трудовые отношения, правовое регулирование отношений, трудовой договор, производительность труда, labor law of Ukraine, labor relations, legal regulation of relations, employment contract, labor productivity
Цитування
Процевський В. О. Проблеми публічно-правового регулювання трудових відносин / В. О. Процевський // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 8–11.