Свобода праці та заборона примусової праці: окремі питання визначення принципу права

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що в нормах трудового законодавства зазначено, що працівник є вільний у виборі місця роботи. Тобто ключовими моментами принципу свободи праці, як будь-якої категорії, що ґрунтується на свободі, є добровільність вибору майбутнього потенційним працівником. Здійснення цього вільного вибору та заборона на нього впливати є можливим за умови чіткої юридичної площини, створеної державою, яка повинна піклуватися та створювати гідні умови для розвитку громадян та можливості захищати свої права. В статье рассмотрено, что в нормах трудового законодательства указано, что работник свободен в выборе места работы. То есть ключевыми моментами принципа свободы труда как любой категории, основывающейся на свободе, является добровольность выбора будущего потенциальным работником. Осуществление этого свободного выбора и запрет на его воздействие возможно при условии четкой юридической плоскости, созданной государством, которое должно заботиться и создавать достойные условия для развития граждан и возможности защищать свои права. The article considers that the labour law stipulates that employees are free to choose place of work. That is, the key points of the principle of freedom of work, as any category based on freedom, is the voluntary choice of the future by the potential employee. The exercise of this free choice and the prohibition of its impact is possible under a clear legal framework created by the state, which must care and create decent conditions for the development of citizens and the possibility of defending their rights.
Опис
Ключові слова
принцип права, трудове законодавство України, трудові відносини, свобода праці, заборона примусової праці, студентські роботи, принцип права, трудовое законодательство Украины, трудовые отношения, свобода труда, запрет принудительного труда, студенческие работы, principle of law, labor legislation of Ukraine, labor relations, freedom of labor, prohibition of forced labor, student work
Цитування
Ілющенко А. С. Свобода праці та заборона примусової праці: окремі питання визначення принципу права / А. С. Ілющенко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 207–209.