Розробка дидактичних матеріалів для формування медіа-освітньої компетентності майбутніх вчителів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуто поняття медіаосвіта як складової професійної діяльності майбутнього вчителя, поняття медіакомпетентності майбутнього вчителя, її педагогічної сутності та структура, особливості проєктування та розробки дидактичних матеріалів для формування медіакомпетентності студентів, подано ресурси підтримки самостійної медіаосвіти. Представлено приклади різних форм дидактичної підтримки формування медіакомпетентності майбутніх вчителів, розроблено й впроваджено в освітню практику професійної підготовки майбутніх вчителів дидактичні матеріали для формування мотиваційно-ціннісного, інформаційно-знаннєвого та діяльнісно-комунікативного компонентів їхньої медіакомпетентності. The qualification work considers the concept of media education as a component professional activity of the future teacher, the concept of media competence future teacher, its pedagogical essence and structure, features design and development of didactic materials for formation media competence of students, provided resources for independent support media education.Examples of different forms of didactic support are presented formation media competence future teachers, developed and introduced into the educational practice of professional training of future teachers didactic materials for formation motivational and value, information-knowledge and activity-communicative components of their media competence.
Опис
Ключові слова
медіаосвіта, медіакомпетентність, мотиваційно-ціннісна, складові медіакомпетентності, форми дидактичної підтримки, діяльнісно-комунікативна, дидактичні матеріали, media education, media competence, motivational and value, components of media competence, forms of didactic support, activity-communicative, didactic materials
Цитування
Масюк Г. І. Розробка дидактичних матеріалів для формування медіа-освітньої компетентності майбутніх вчителів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : 014 Середня освіта (Інформатика) / Г. І. Масюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 99 с. : іл. + дод.
Колекції