Розробка дидактичних матеріалів для формування медіа-освітньої компетентності майбутніх вчителів

dc.contributor.authorМасюк, Г. І.
dc.date.accessioned2022-02-16T13:12:27Z
dc.date.available2022-02-16T13:12:27Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглянуто поняття медіаосвіта як складової професійної діяльності майбутнього вчителя, поняття медіакомпетентності майбутнього вчителя, її педагогічної сутності та структура, особливості проєктування та розробки дидактичних матеріалів для формування медіакомпетентності студентів, подано ресурси підтримки самостійної медіаосвіти. Представлено приклади різних форм дидактичної підтримки формування медіакомпетентності майбутніх вчителів, розроблено й впроваджено в освітню практику професійної підготовки майбутніх вчителів дидактичні матеріали для формування мотиваційно-ціннісного, інформаційно-знаннєвого та діяльнісно-комунікативного компонентів їхньої медіакомпетентності. The qualification work considers the concept of media education as a component professional activity of the future teacher, the concept of media competence future teacher, its pedagogical essence and structure, features design and development of didactic materials for formation media competence of students, provided resources for independent support media education.Examples of different forms of didactic support are presented formation media competence future teachers, developed and introduced into the educational practice of professional training of future teachers didactic materials for formation motivational and value, information-knowledge and activity-communicative components of their media competence.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМасюк Г. І. Розробка дидактичних матеріалів для формування медіа-освітньої компетентності майбутніх вчителів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : 014 Середня освіта (Інформатика) / Г. І. Масюк ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2022. – 99 с. : іл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6975
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмедіаосвітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмедіакомпетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectмотиваційно-цінніснаuk_UA.UTF-8
dc.subjectскладові медіакомпетентностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectформи дидактичної підтримкиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіяльнісно-комунікативнаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдидактичні матеріалиuk_UA.UTF-8
dc.subjectmedia educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectmedia competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotivational and valueuk_UA.UTF-8
dc.subjectcomponents of media competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectforms of didactic supportuk_UA.UTF-8
dc.subjectactivity-communicativeuk_UA.UTF-8
dc.subjectdidactic materialsuk_UA.UTF-8
dc.titleРозробка дидактичних матеріалів для формування медіа-освітньої компетентності майбутніх вчителівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDevelopment of didactic materials for the formation of media educational competence future teachersuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції