Історичне місце жінки у шкільних підручниках з фізики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Профорієнтація достатньо серйозно починається зі шкільних років і однією з її форм є шкільний підручник, де ще з І ступені в закладі освіти починають знайомити за допомогою малюнків із професіями. На сьогодні, більшість наочного матеріалу більш-менш уже гендерно збалансовано, тому є сенс проаналізувати зміст підручників із фізики, причому спрямувати дослідницькі лінзи на таку міждисциплінарну деталь як історичні постаті в даній науці. Профориентация достаточно серьезно начинается со школьных лет и одной из ее форм является школьный учебник, где еще с I степени в учебном заведении начинают знакомить с помощью рисунков с профессиями. На сегодня, большинство наглядного материала более или менее уже гендерно сбалансировано, поэтому есть смысл проанализировать содержание учебников по физике, причем направить исследовательские линзы на такую ​​междисциплинарную деталь как исторические фигуры в данной науке.Career guidance begins quite seriously in the school years and one of its forms is a school textbook, where from the first degree in the educational institution begin to get acquainted with the drawings with professions. Today, most visual material is more or less gender-balanced, so it makes sense to analyze the content of physics textbooks, and to direct research lenses to such an interdisciplinary detail as historical figures in this science.
Опис
Ключові слова
гендерний аспект, фізика, фізикиня, шкільні підручники, гендерный аспект, физика, физикиня, школьные учебники, gender aspect, physics, physicist, school textbooks
Цитування
Вороніна М. С. Історичне місце жінки у шкільних підручниках з фізики / М. С. Вороніна, Ю. Г. Козир // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільних дисциплін : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 12. – С. 136–138.