Кафедра психології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 227
 • Документ
  ПСИХОЛОГІЯ МОНЕТАРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020) Нікітіна, О. П.; Хомуленко, Т. Б.; Іванченко, А. Д.
  У монографії наведені результати дослідження особистісно-вікового аспекту психології грошей та схильностей до побудови монетарної кар’єри у студентів. Проведено узагальнення та систематизацію наукових підходів до проблеми ставлення до грошей у системі відносин особистості юнацького віку. Представлено методичний комплекс дослідження психолого-педагогічних передумов ставлення до грошей у системі відношень особистості. Розкрито характеристики виявлених монетарних типів, властивих особистості юнацького віку. Подано авторську розвивально-корекційну програму формування конструктивного ставлення до грошей особистості юнацького віку. Додатки містять психодіагностичний комплекс, який можна використовувати психологами в наукових дослідженях, практичній роботі та консультаційній практиці. The monograph presents the results of a study of the personality and age aspect of the psychology of money and the tendency to build a monetary career among of students. The article generalises and systemises scientific approaches to the problem of attitudes towards money in the system of relations of a youthful personality. A methodical complex of research of psychological and pedagogical prerequisites of attitude to money in the system of personality relations is presented. The characteristics of the identified monetary types inherent in the personality of adolescence are revealed. The author's own developmental and corrective programme for the formation of a constructive attitude to money in the youthful personality is presented. The appendices contain a psychodiagnostic complex that can be used by psychologists in scientific research, practical work and counselling practice.
 • Документ
  ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ ЯК ЗАСІБ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Чепелєва, Н. І.
  У публікації розглянуто віртуальні екскурсії. Віртуальна екскурсія є своєрідним інформаційним полем, через яке реальність транслюється у віртуальній формі за допомогою різноманітних онлайн-сервісів. Зазначено, що онлайн-екскурсія не повинна бути сухим продовженням уроку, набором завдань, запитань, відповідей та лекції з боку вчителя. До плану онлайн-екскурсії завжди повинні бути включені елементи гри, самостійних спостережень. Адже жодна доповідь, жодна дискусія та презентація не можуть зацікавити так, як уміло проведена екскурсія, навіть якщо вона і проводиться онлайн. The publication discusses virtual tours. A virtual tour is a kind of information field through which reality is broadcast in virtual form with the help of various online services. It is noted that the online excursion should not be a dry continuation of the lesson, a set of tasks, questions, answers and a lecture by the teacher. The plan of the online excursion should always include elements of the game, independent observations. After all, no report, no discussion, and no presentation can be as interesting as a skillfully conducted excursion, even if it is conducted online.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Підчасов, Є. В.
  У публікації розглянуто використання активних методів навчання на уроках біології. Наведено найбільш поширені методи активного навчання: групова дискусія, мозковий штурм, ділова гра, рольова гра, аналіз практичних ситуацій, тренінги, баскет-метод, аналіз практичних ситуацій, метод проектів. Зазначено, що в результаті використання активних методів на уроках біології можна підвищити емоційний відгук школярів на процес пізнання, мотивацію навчальної діяльності, інтерес на оволодіння новими знаннями, вміннями та практичним їх застосуванням. Застосування активних методів навчання сприяє розвитку пріоритетних цінностей, таких як самостійність, критичність мислення, толерантність, позитивна активна життєва позиція. Такі уроки стимулюють пізнавальний інтерес, вносять різноманітність у навчально-виховний процес, розширюють кругозір, загальну культуру, розкривають особистість, допомагають розвитку творчих здібностей учнів, а також створюють сприятливу психологічну атмосферу, ситуацію успіху, в якій діти готові реалізувати свої можливості. The publication discusses the use of active learning methods in biology lessons. The most common methods of active learning are presented: group discussion, brainstorming, business game, role play, analysis of practical situations, trainings, basket method, analysis of practical situations, project method. It is noted that as a result of the use of active methods in biology lessons, it is possible to increase the emotional response of schoolchildren to the process of learning, the motivation of educational activities, interest in mastering new knowledge, skills and their practical application The use of active learning methods contributes to the development of priority values, such as independence, critical thinking, tolerance, positive active life position. Such lessons stimulate cognitive interest, introduce variety into the educational process, broaden horizons, general culture, reveal personality, help develop students' creative abilities, and also create a favorable psychological atmosphere, a situation of success in which children are ready to realize their potential.
 • Документ
  АРТТЕРАПІЯ В РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-16) Чепеленко, Ю. І.; Жванія, Т. В.
  У публікації досліджено арттерапію у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Арттерапія в інклюзивній освіті дітей з особливими потребами сприяє їхній особистісній ідентифікації. Цей вид психології забезпечує реалізацію таких функцій, як: діагностична, терапевтична, коректувальна, освітня, виховна, комунікативно-рефлексивна, катартична та культурологічна. Це, у свою чергу, сприяє розвитку тонкої моторики, самопізнанню, корекції психоемоційної сфери, розширенню світогляду, розвитку пам’яті, уваги, уяви, асоціативного й образного мислення дітей із особливими потребами. The publication explores art therapy in the work with children with special educational needs. Art therapy in the inclusive education of children with special needs contributes to their personal identification. This type of psychology ensures the implementation of such functions as: diagnostic, therapeutic, corrective, educational, upbringing, communicative and reflective, cathartic and cultural. This, in turn, contributes to the development of fine motor skills, self-knowledge, correction of the psycho-emotional sphere, broadening of the worldview, development of memory, attention, imagination, associative and imaginative thinking of children with special needs.
 • Документ
  СІМ’Я ПРИ ТЮТЮНОПАЛІННІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс, 2018) Крамченкова, В. О.
  Монографія присвячена дослідженню функціонування сімейної системи при тютюнопалінні. В роботі подано теоретичний аналіз тютюнопаління як сімейної проблеми, представлено концепцію семантизації паління у сім’ї, розкрито психологічну структуру, закономірності та механізми функціонування сімейної системи при тютюнопалінні на різних етапах життєвого циклу сім’ї. Розроблено комплекс психодіагностики суб’єктивної семантики паління у сім’ї, функціонування сімейної системи при тютюнопалінні та тютюнової поведінки особистості. Показано особливості семантизації паління на різних рівнях функціонування сімейної системи та її роль в актуалізації тютюнової поведінки, визначено характеристики сімейної системи при тютюнопалінні на різних етапах життєвого циклу сім’ї та їх зв’язок із уявленнями про вплив паління на реалізацію сімейних функцій, виявлено типологію, психологічну структуру, сімейні кореляти тютюнової поведінки та психологічні предиктори відмови від паління. Для психологів, сімейних консультантів, наркологів, викладачів, аспірантів, студентів психологічних спеціальностей. The monograph is devoted to the study of the functioning of the family system in the context of tobacco smoking. The work provides a theoretical analysis of tobacco smoking as a as a family problem, presents the concept of semantisation of smoking in the family, reveals the psychological structure, patterns and mechanisms of of the family system functioning in case of smoking at different stages of the family life cycle. A complex of psychodiagnostics of the subjective semantics of smoking in the family, the functioning of the family system in smoking and the personality's smoking behaviour. The features of of semantisation of smoking at different levels of family system functioning and its role in actualisation of tobacco behaviour are shown, the characteristics of the family system in smoking at different stages of the family life cycle and their connection with the ideas about the impact of smoking on the implementation of family functions are determined, the typology, psychological structure, family correlates of tobacco behaviour and psychological predictors of smoking cessation are revealed. For psychologists, family counsellors, narcologists, teachers, postgraduate students, students of psychological specialities.