Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5652
Title: Формування алгоритмічного мислення учнів початкової школи
Other Titles: Формирование алгоритмического мышления учащихся начальной школы
Formation of algorithmic thinking of primary school students
Authors: Єдіфанова, Ю.
Едифанова, Ю.
Edifanova, Yu.
Keywords: алгоритмічне мислення
початкова школа
інформаційно-цифрова компетентність
студентські роботи
алгоритмическое мышление
начальная школа
информационно-цифровая компетентность
студенческие работы
algorithmic thinking
primary school
information and digital competence
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Єдіфанова Ю. Формування алгоритмічного мислення учнів початкової школи / Ю. Єдіфанова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 41.
Abstract: В статті розглянуто формування алгоритмічного мислення, що є важливою складовою частиною педагогічного процесу. Реформування шкільної освіти вимагає від дітей початкової школи оволодіння інформаційно-цифровою компетентністю, складовою якої є формування алгоритмічного мислення, а саме: самостійно будувати алгоритми, планувати та моделювати майбутню діяльність, здатність мислити логічно (аналізувати, порівнювати, абстрагувати та узагальнювати). В статье рассмотрено формирование алгоритмического мышления, которое является важной составной частью педагогического процесса. Реформирование школьного образования требует от детей начальной школы овладением информационно-цифровой компетентностью, составляющей ее является формирование алгоритмического мышления, а именно: самостоятельно строить алгоритмы, планировать и моделировать будущую деятельность, способность мыслить логически (анализировать, сравнивать, абстрагировать и обобщать). The article deals with the formation of algorithmic thinking, which is an important part of the pedagogical process. Reforming school education requires primary school children to master information and digital competence, its component is the formation of algorithmic thinking, namely, to build algorithms independently, to plan and model future activities, the ability to think logically (analyze, compare, abstract and generalize).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5652
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Єдіфанова Ю. .pdf348.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.