Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/564
Title: Агресія. Анексія. Конфлікт. Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклики для дітей : методичні рекомендації для педагогів дошкільних навчальних закладів
Authors: Бойцова, Н. А.
Гелюх, О. М.
Григораш, Т. М.
Дембінська, І. В.
Кам’янська, Н. О.
Левченко, К. Б.
Лисенко, І. П.
Лисенко, С. М.
Малєєва, О. В.
Малєєв, Д. В.
Мікель, М. Ю.
Мороз, Р. А.
Панок, В. Г.
Пелих, М. С.
Поуль, В. С.
Разводова, Т. О.
Тимошенко, Т. А.
Трубавіна, І. М.
Тютюнник, Г. А.
Keywords: агресія
анексія
конфлікт
діти дошкільного віку
дезадаптація
психоемоційна напруга
посттравматичні стресові розлади
психолого-педагогічна підтримка
психічне здоров'я
просвіта батьків
соціально-педагогічна робота
внутрішньо переміщені особи
методичні рекомендації
агрессия
аннексия
конфликт
дети дошкольного возраста
дезадаптация
психоэмоциональное напряжение
посттравматические стрессовые расстройства
психолого-педагогическая поддержка
психическое здоровье
просвещение родителей
социально-педагогическая работа
внутренне перемещенные лица
методические рекомендации
aggression
annexation
conflict
children of preschool age
disadaptation
psychoemotional stress
post-traumatic stress disorder
psychological-pedagogical support
mental health
education of parents
socio-pedagogical work
internally displaced persons
methodical recommendations
Issue Date: 2016
Publisher: Агентство “Україна”
Citation: Агресія. Анексія. Конфлікт. Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклики для дітей : метод. рек. для педагогів дошк. навч. закл. / Н. А. Бойцова, О. М. Гелюх, Т. М. Григораш [та ін.] ; НАПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [за заг. ред.: К. Б. Левченко, В. Г. Панок, Л. Г. Ковальчук]. – Київ : Агенство "Україна", 2016. – 100 с.
Abstract: Видання містить опис актуальних викликів для розвитку дітей дошкільних навчальних закладів, які пов’язані з адаптацією до нових умов, переживанням стресових ситуацій та травматичним досвідом. У книзі висвітлено рекомендації для педагогів з формування готовності до роботи в екстремальних умовах, організації сприятливого психологічного мікроклімату підтримки, наведено основні питання просвіти для батьків (зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб) щодо допомоги дитині в подоланні психотравматичних подій, стану надмірного психічного напруження і втрати, прийоми ефективного впливу на поведінку дитини та її адаптації до нового місця проживання. Подано програми занять і тренінгів, вправи з окресленої тематики. Издание содержит описание актуальных вызовов для развития детей дошкольных учебных заведений, которые связаны с адаптацией к новым условиям, переживанием стрессовых ситуаций и травматическим опытом. В книге освещены рекомендации для педагогов по формированию готовности к работе в экстремальных условиях, организации благоприятного психологического микроклимата поддержки, приведены основные вопросы просвещения для родителей (в том числе из числа внутренне перемещенных лиц) в отношении помощи ребенку в преодолении психотравматических событий, состояния чрезмерного психического напряжения и потери, приемы эффективного воздействия на поведение ребенка и его адаптации к новому месту жительства. Представлены программы занятий и тренингов, упражнения по обозначенной тематике.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/564
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.