Спрямування роботи педагогічного колективу на результативність патріотичного виховання студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Анотація
У статті проаналізовано спрямування роботи педагогічного колективу на результативність патріотичного виховання студентів. Головною домінантою патріотичного виховання молоді є формування в особистості ціннісного ставлення до навколишньої діяльності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції. В статье проанализировано направление работы педагогического коллектива на результативность патриотического воспитания студентов. Главной доминантой патриотического воспитания молодежи является формирование у личности ценностного отношения к окружающей деятельности и самого себя, активной по форме и моральной, по содержанию, жизненной позиции. The article analyzes the direction of the pedagogical staff on the effectiveness of patriotic education of students. The main dominant of patriotic education of young people is the formation of the individual value attitude to the surrounding activities and himself, active in form and moral, in content, life position.
Опис
Ключові слова
педагогічний колектив, патріотичне виховання, результативність, студенти, педагогический коллектив, патриотическое воспитание, результативность, студенты, teaching staff, patriotic education, efficiency, students
Цитування
Гура А. О. Спрямування роботи педагогічного колективу на результативність патріотичного виховання студентів / А. О. Гура, Т. Г. Гуцан // Освітній простір в контексті суспільних трансформацій: виклики сьогодення та пріоритети розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків, Харків, 27–29 трав. 2020 р. / [Київ. нац. торг.-екон. ун-т та ін.] ; [за заг. ред. Л. О. Радченко]. – Харків : інтернет-видання ХТЕК КНТЕУ, 2020. – С. 66–68.