Удосконалення організації співпраці педагогів, батьків учнів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
В статті розглянуто організацію співпраці батьків, педагогів та учнів для кращої освіти учнів. Існує необхідність побудови нової адекватної концепції освіти через призму взаємовідносин між суб’єктами освітнього процесу. Цього можна досягти тільки за допомогою єдиної діяльності. Головною задачею, яка вирішується при створенні моделі взаємодії учнів, педагогів та батьків, є конструювання освітнього процесу, створення умов для повноцінного розвитку особистості дитини, її самоактуалізації. В статье рассмотрена организация сотрудничества родителей, педагогов и учеников для лучшего образования учащихся. Существует необходимость построения новой адекватной концепции образования через призму взаимоотношений между субъектами образовательного процесса. Этого можно достичь только с помощью единой деятельности. Главной задачей, которая решается при создании модели взаимодействия учащихся, педагогов и родителей, является конструирование образовательного процесса, создание условий для полноценного развития личности ребенка, его самоактуализации. The article deals with the organisation of cooperation between parents, teachers and students for a better education of students. There is a need to build a new adequate concept of education through the prism of the relationship between the subjects of the educational process. This can be achieved only through unified activities. The main task, which is solved by creating a model of interaction between students, teachers and parents, is to design the educational process, to create conditions for the full development of a child's personality, his/her self-actualization.
Опис
Ключові слова
організація співпраці, педагоги, батькі, учні, школи, организация сотрудничества, педагоги, родители, учащиеся, школы, cooperation organization, teachers, parents, students, schools
Цитування
Чернявська Н. І. Удосконалення організації співпраці педагогів, батьків учнів / Н. І. Чернявська // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 88–89.