АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто аналіз закордонного та вітчизняного досвіду профілактики булінгу. Серед основних стратегій у профілактичній роботі пропонуються такі ідеї: активне залучення до профілактичної роботи сім᾽ї, найближчого оточення підлітків; ефективне читання та обговорення в класі оповідань чи історій про ті чи інші факти насилля; опис учнями в невеликих творах того, що, на їхню думку, відчувають жертви насилля; організацію рольових ігор, у яких відтворюють поведінку булера та жертви; обговорення проблематики насильства на класних зборах тощо. В статье рассмотрен анализ зарубежного и отечественного опыта профилактики буллинга. Среди основных стратегий в профилактической работе предлагаются следующие идеи: активное привлечение к профилактической работе семьи, ближайшего окружения подростков; эффективное чтение и обсуждение в классе рассказов или историй о тех или иных фактах насилия; описание учениками в небольших произведениях того, что, по их мнению, испытывают жертвы насилия; организацию ролевых игр, в которых воспроизводят поведение булера и жертвы; обсуждение проблематики насилия на классных собраниях и тому подобное. The article considers the analysis of foreign and domestic experience of bullying prevention. Among the main strategies in prevention work are the following ideas: active involvement in the prevention work of the family, the immediate environment of adolescents; effective reading and discussion in class of stories or stories about certain facts of violence; description by students in small works of what they think victims of violence feel; organization of role-playing games in which the behavior of the bully and the victim is reproduced; discussion of violence at class meetings, etc.
Опис
Ключові слова
середня освіта, профілактика булінгу, підлітки, магістерські роботи, среднее образование, профилактика буллинга, подростки, магистерские работы, secondary education, prevention of bullying, teenagers, master's work
Цитування
Куряча С. В. Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / С. В. Куряча // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 115.