Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5082
Title: Неформальна освіта для людей з особливими потребами
Other Titles: Неформальное образование для людей с особыми потребностями
Non-formal education for people with special needs
Authors: Бойчук, Ю. Д.
Казачінер, О. С.
Keywords: неформальна освіта
освіта дорослих
особливі потреби
неформальное образование
образование взрослых
особые потребности
non-formal education
adult education
special needs
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г .С. Сковороди
Citation: Бойчук Ю. Д. Неформальна освіта для людей з особливими потребами / Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер // Освіта дорослих : світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 497–502.
Abstract: Неформальна освіта дорослих, безперечно, є освітнім трендом XXI століття. Вона є додатком, альтернативою або доповненням до формальної освіти впроцесі навчання людини протягом всього життя. Часто вона запроваджується для того, щоб гарантувати право на доступ до освіти для всіх. Надзвичайно важливим це є для людей з особливими потребами,оскільки не всі вони можуть скористатися своїм правом на освіту та працю через наявність різноманітних бар‘єрів. Неформальное образование взрослых, бесспорно, является образовательным трендом XXI века. Она является приложением, альтернативой или дополнением к формальному образованию в процессе обучения человека в течение всей жизни. Часто она вводится для того, чтобы гарантировать право на доступ к образованию для всех. Очень важным это для людей с особыми потребностями, поскольку не все они могут воспользоваться своим правом на образование и труд из-за наличия различных барьеров. Non-formal adult education is undoubtedly the educational trend of the 21st century. It is an application, alternative or addition to formal education in the process of learning a person throughout his life. It is often introduced to guarantee the right to education for all. This is very important for people with special needs, since not all of them can exercise their right to education and work due to the presence of various barriers.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5082
ISBN: 978-617-7912-56-8
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології
Наукові публікації Ю. Д. Бойчука

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бойчук Ю. Д., Казачінер О. С. Неформальна освіта.pdf605.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.