Шляхи та засоби формування історичного компонента у навчанні історії математики педагогічного закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування історичного компонента професійного досвіду і культури майбутнього вчителя математики, що розглядається як найважливіша мета його історико-математичної підготовки в педагогічному закладі вищої освіти. Поєднання структур професійної культури і професійного досвіду майбутнього вчителя математики та облік культуровідповідної спрямованості навчання історії математики узагальнено задають структурно-інтегративну модель історичного компонента. В статье рассмотрено формирование исторического компонента профессионального опыта и культуры будущего учителя математики, который рассматривается как важнейшая цель его историко-математической подготовки в педагогическом учреждении высшего образования. Сочетание структур профессиональной культуры и профессионального опыта будущего учителя математики и учет культуросоответственной направленности обучения истории математики обобщенно задают структурно-интегративную модель исторического компонента. The article considers the formation of the historical component of professional experience and culture of a future teacher of mathematics, which is considered as the most important goal of his historical and mathematical training in teacher training institution of higher education. The combination of structures of professional culture and professional experience of a future teacher of mathematics and consideration of culturally appropriate focus of teaching history of mathematics generalize structural-integrative model of the historical component.
Опис
Ключові слова
історичний компонент, історія математики, педагогічні заклади освіти, студентські роботи, исторический компонент, история математики, педагогические учебные заведения, студенческие работы, historical component, history of mathematics, pedagogical educational institutions, student works
Цитування
Висоцька Н. Ю. Шляхи та засоби формування історичного компонента у навчанні історії математики педагогічного закладу освіти / Н. Ю. Висоцька, І. Т. Сіра // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 21–25.