ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається процес підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до здійснення профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти, що є важливим напрямом професійної діяльності соціального педагога. Доведено, що ефективність профорієнтаційної діяльності визначається професійною готовністю майбутнього фахівця до розробки й реалізації системи профорієнтаційної роботи в закладах освіти, що потребує цілеспрямованого її формування під час навчання в університеті. Підкреслено, що така готовність містить мотиваційно-ціннісну, когнітивну й діяльнісно-творчу складові й має розвиватися в різних видах діяльності під час професійної підготовки майбутніх фахівців – навчальній, соціально-виховній, практичній, волонтерській, самоосвітній. В статье рассматривается процесс подготовки будущих специалистов социальной сферы к осуществлению профориентационной работы в учреждениях общего среднего образования, является важным направлением профессиональной деятельности социального педагога. Доказано, что эффективность профориентационной деятельности определяется профессиональной готовностью будущего специалиста к разработке и реализации системы профориентационной работы в учреждениях образования, что требует целенаправленного ее формирования во время учебы в университете. Подчеркнуто, что такая готовность содержит мотивационно-ценностную, когнитивную и деяльно-творческую составляющие и должна развиваться в различных видах деятельности во время профессиональной подготовки будущих специалистов – учебной, социально-воспитательной, практической, волонтерской, самообразовательной. The article considers the process of future specialists in the social field training for providing vocational guidance in general education schools which is an important area of professional activity of a social pedagogue. It is proved in the article that the effectiveness of vocational guidance activities is determined by the professional readiness of future specialist to develop and implement the system of vocational guidance work in educational institutions, which requires purposeful its formation during university studies. It is emphasized that such readiness contains motivational-value, cognitive and activity-creative components and should be developed in various types of activity during professional training of future specialists – educational, social-educational, practical, volunteer, self-educational.
Опис
Ключові слова
професійна орієнтація, соціальний педагог, професійна підготовка, готовність, методи профорієнтаційної роботи, магістерські роботи, профессиональная ориентация, социальный педагог, профессиональная подготовка, готовность, методы профориентационной работы, магистерские работы, vocational guidance, social pedagogue, professional training, readiness, methods of vocational guidance, master's works
Цитування
Візіренко О. В. Теоретичні питання підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти / О. В. Візіренко // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 24–27.