Вербалізація міфологем як лінгвокультурних одиниць ( на мовному матеріалі роману «Тисячолітній Миколай» П. Загребельного)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Проаналізувавши вербальну репрезентацію міфологем як лінгвокультурної одиниці на матеріалі роману П. Загребельного «Тисячолітній Миколай», можемо зазначити, що традиційні міфологеми: герой, мандрівництво, шлях (дорога), гріх і спокута, рай і пекло, смерть і воскресіння, ініціація, безсмертя, зберігаючи тісний зв’язок з українською культурою, традиційними уявленнями предків про будову світу, християнською моделлю світогляду, набувають оригінального авторського тлумачення. Проанализировав вербальную репрезентацию мифологем как лингвокультурной единицы на материале романа П. Загребельного «Тысячелетний Николай», можем отметить, что традиционные мифологемы: герой, странничество, путь (дорога), грех и искупление, рай и ад, смерть и воскресение, инициация, бессмертие, сохраняя тесную связь с украинской культурой, традиционным представлениям предков о строении мира, христианской моделью мировоззрения, приобретают оригинальное авторское толкование. Analyzing the verbal representation of mythologists as a linguistic and cultural unit on the material of P. Zagrebelny's novel "Millennium Nicholas", we can say that traditional mythologies: hero, journey, way (road), sin and redemption, heaven and hell, death and resurrection, initiation without resurrection maintaining a close connection with Ukrainian culture, traditional ancestral ideas about the structure of the world, the Christian model of worldview, acquire the original author's interpretation.
Опис
Ключові слова
вербалізація, міфологема, лінгвокультурологія, Загребельний П., магістерські роботи, вербализация, мифологема, лингвокультурология, Загребельный П., магистерские работы, verbalization, mifologema, linguoculturology, Zagrebelny P., master's work
Цитування
Джура О. В. Вербалізація міфологем як лінгвокультурних одиниць ( на мовному матеріалі роману "Тисячолітній Миколай" П. Загребельного) / О. В. Джура // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 162–166.