ВИКОРИСТАННЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО КОРПУСУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ФОРМ МИНУЛОГО ЧАСУ В ТЕКСТАХ ПЕРЕКЛАДІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
В даній статті було зроблено зіставний аналіз форм минулого часу в текстах перекладів з англійської мови українською в офіційно-діловій документації в паралельному корпусі. Проведене дослідження дозволяє констатувати, що найчастіше чотири видо-часові форми англійської мови передаються українською однією формою звичайного минулого часу. Форма Past Indefinite була перекладена звичайним минулим часом недоконаного виду, Past Continuous передається звичайним минулим часом недоконаного виду, Past Perfect перекладається формою звичайного минулого часу недоконаного виду, Present Perfect була передана звичайним минулим часом доконаного виду. Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення форм теперішнього і майбутнього часу в текстах перекладів двомовних корпусів. В данной статье был сделан сравнительный анализ форм прошедшего времени в текстах переводов с английского языка на украинский в официально-деловой документации в параллельном корпусе. Проведенное исследование позволяет констатировать, что чаще всего четыре видо-временные формы английского языка передаются украинской одной формой обычного прошедшего времени. Форма Past Indefinite была переведена обычным прошлым временем несовершенного вида, Past Continuous передается обычным прошлым временем несовершенного вида, Past Perfect переводится формой обычного прошедшего времени несовершенного вида, Present Perfect была передана обычным прошлым время совершенного вида. Перспективным направлением дальнейших исследований является изучение форм настоящего и будущего времени в текстах переводов двуязычных корпусов. A comparative analysis of the forms of the past tense has been made in the texts of translations from English into Ukrainian in the official business documentation in the parallel corpus. The conducted research allows to state that most often four aspect and tense forms of English are transmitted into Ukrainian as one form of the past simple tense. The Past Indefinite form has been translated as the past simple tense of the imperfective aspect, Past Continuous has been transmitted as the past simple tense of the imperfective aspect, Past Perfect has been translated as the past simple tense of the imperfective aspect, Present Perfect has been transmitted as the past simple tense of the perfective aspect. A promising area of further research is to study the forms of present and future tenses in the texts of translations of bilingual corpora.
Опис
Ключові слова
текст оригіналу, перекладознавство, мовна одиниця, адекватність, еквівалентність, текст оригинала, переводоведение, языковая единица, адекватность, эквивалентность, original text, translation studies, language unit, adequacy, equivalence
Цитування
Калініченко Т. М. Використання паралельного корпусу для вивчення форм минулого часу в текстах перекладів з англійської мови українською в офіційно-діловій документації / Т. М. Калініченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Германістика та міжкультурна комунікація / [Редкол.: О. В. Ребрій (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2020. – Вип. 1. – С. 86–90.