Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4027
Title: Світоглядна культура: традиції та сучасність
Other Titles: Мировоззренческая культура: традиции и современность
Worldview culture: traditions and modernity
Authors: Корж, Г. В.
Васильченко, Р. В.
Корж, А. В.
Korzh, G.
Vasil'chenko, R.
Keywords: світоглядна культура
розвиток людства
глобалізація
сучасна людина
монографія
мировоззренческая культура
развитие человечества
глобализация
современный человек
монография
ideological culture
human development
globalization
modern man
monograph
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Корж Г. В. Світоглядна культура: традиції та сучасність : монографія / Г. В. Корж, Р. В. Васильченко ; Мін-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : Панов А. М., 2020. – 212 с.
Abstract: Монографія присвячена проблемі світоглядної культури, її традиціям та сучасностям. Формування світоглядної культури у добу глобалізації обумовлена, насамперед, практичними потребами самозбереження і подальшого розвитку людства. Радикальні соціокультурні зрушення, що відбуваються у сучасному світі під впливом процесів глобалізації, все більше підтверджують думку, про те, що «людство має оновитися у новому світогляді, якщо воно не бажає загинути». Адже саме світогляд, за визнанням більшості дослідників, є зародком усіх ідей і переконань, які визначають спосіб дій індивіда і суспільства, є інспіруючим початком усіх вчинків і дій, що знаходять прояв і у духовній сфері, і у практичній життєдіяльності. Різноманітні кризові явища, що поширюються і загострюються в усіх сферах суспільного життя під впливом процесів глобалізації, є свідченням кризи людини та суспільства загалом, їхніх ціннісних орієнтацій та моральних норм, свідченням неспроможності сучасної людини дати адекватні відповіді на виклики глобалізації, ґрунтуючись на попередніх світоглядних засадах. Саме тому, виключно актуальною в теоретичному і практичному аспектах є проблема формування нової світоглядної культури. Монография посвящена проблеме мировоззренческой культуры, ее традициям и современности. Формирование мировоззренческой культуры в эпоху глобализации обусловлена, прежде всего, практическими потребностями самосохранения и дальнейшего развития человечества. Радикальные социокультурные сдвиги, происходящие в современном мире под влиянием процессов глобализации, все больше подтверждают мнение о том, что «человечество обновиться в новом мировоззрении, если оно не желает погибнуть». Ведь именно мировоззрение, по признанию большинства исследователей, является зародышем всех идей и убеждений, которые определяют способ действий индивида и общества, является инспирирующим началом всех поступков и действий, находят проявление и в духовной сфере, и в практической жизнедеятельности. Различные кризисные явления, распространяются и обостряются во всех сферах общественной жизни под влиянием процессов глобализации, является свидетельством кризиса человека и общества в целом, их ценностных ориентаций и моральных норм, свидетельством несостоятельности современного человека дать адекватные ответы на вызовы глобализации, основываясь на предыдущих мировоззренческих принципах. Именно поэтому, исключительно актуальной в теоретическом и практическом аспектах является проблема формирования новой мировоззренческой культуры. The monograph is devoted to the problem of world outlook culture, its traditions and modernity. The formation of a worldview culture in the era of globalization is primarily due to the practical needs of self-preservation and further development of mankind. The radical sociocultural shifts taking place in the modern world under the influence of globalization processes more and more confirm the opinion that "humanity will be renewed in a new worldview if it does not want to perish." Indeed, it is the worldview, according to the majority of researchers, that is the embryo of all ideas and beliefs that determine the way the individual and society act, is the inspiring beginning of all actions and actions, and are manifested both in the spiritual sphere and in practical life. Various crisis phenomena, spreading and exacerbating in all spheres of public life under the influence of globalization processes, are evidence of the crisis of man and society as a whole, their value orientations and moral norms, evidence of the failure of modern man to give adequate answers to the challenges of globalization, based on previous ideological principles. That is why the problem of the formation of a new worldview culture is extremely topical in theoretical and practical aspects.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4027
ISBN: 978-617-7947-26-3
Appears in Collections:Кафедра філософії
Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Корж Г. В. pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.