ОСВІТА ДОРОСЛИХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії здійснено аналіз освіти дорослих як чинника розвитку людського капіталу в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, розкрито особливості теорії та практики організації навчання дорослих в Україні та провідних країнах світу, визначено особливості андрагогічної науки та її значення для системи управління людськими ресурсами, окреслено тенденції професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогів та андрагогів, визначено освітні потреби різних категорій дорослого населення. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, усіх, кого цікавлять питання безперервного навчання та освіти дорослих. В монографии проведен анализ образования взрослых как фактора развития человеческого капитала в условиях глобализационных и интеграционных процессов, раскрыты особенности теории и практики организации обучения взрослых в Украине и ведущих странах мира, определены особенности андрагогический науки и ее значение для системы управления человеческими ресурсами, определены тенденции профессиональной подготовки , переподготовки и повышения квалификации педагогов и андрагогив, определены образовательные потребности различных категорий взрослого населения. Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, всех, кого интересуют вопросы непрерывного обучения и образования взрослых. The monograph analyzes adult education as a factor in human capital development in the context of globalization and European integration processes, reveals the features of the theory and practice of adult learning in Ukraine and leading countries, identifies features of andragogical science and its importance for human resource management, , retraining and advanced training of teachers and andragogues, the educational needs of different categories of adults are identified. The monograph is intended for scientists, teachers, graduate students, anyone interested in lifelong learning and adult education.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, неперервна освіта, андрагогіка, освіта впродовж життя, образование взрослых, непрерывное образование, андрагогика, образование в течение жизни, adult education, continuing education, andragogy, lifelong learning
Цитування
Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – 544 с.