Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3883
Title: ОСВІТА ДОРОСЛИХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Other Titles: ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ADULT EDUCATION: WORLD TRENDS, UKRAINIAN REALITIES AND PROSPECTS
Keywords: освіта дорослих
неперервна освіта
андрагогіка
освіта впродовж життя
образование взрослых
непрерывное образование
андрагогика
образование в течение жизни
adult education
continuing education
andragogy
lifelong learning
Issue Date: 2020
Publisher: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – 544 с.
Abstract: У монографії здійснено аналіз освіти дорослих як чинника розвитку людського капіталу в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, розкрито особливості теорії та практики організації навчання дорослих в Україні та провідних країнах світу, визначено особливості андрагогічної науки та її значення для системи управління людськими ресурсами, окреслено тенденції професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогів та андрагогів, визначено освітні потреби різних категорій дорослого населення. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, усіх, кого цікавлять питання безперервного навчання та освіти дорослих. В монографии проведен анализ образования взрослых как фактора развития человеческого капитала в условиях глобализационных и интеграционных процессов, раскрыты особенности теории и практики организации обучения взрослых в Украине и ведущих странах мира, определены особенности андрагогический науки и ее значение для системы управления человеческими ресурсами, определены тенденции профессиональной подготовки , переподготовки и повышения квалификации педагогов и андрагогив, определены образовательные потребности различных категорий взрослого населения. Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, всех, кого интересуют вопросы непрерывного обучения и образования взрослых. The monograph analyzes adult education as a factor in human capital development in the context of globalization and European integration processes, reveals the features of the theory and practice of adult learning in Ukraine and leading countries, identifies features of andragogical science and its importance for human resource management, , retraining and advanced training of teachers and andragogues, the educational needs of different categories of adults are identified. The monograph is intended for scientists, teachers, graduate students, anyone interested in lifelong learning and adult education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3883
ISBN: 978-617-7912-56-8
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті
Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Освіта дорослих_монографія.pdf5.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.