Розвиток вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ столітті (1917-1991)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво «Оперативна поліграфія», ФОП Здоровий Я. А.
Анотація
У монографії на основі дослідження архівних матеріалів обґрунтовано процес становлення вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ столітті, розроблено його періодизацію, виявлено провідні тенденції, зміст художньо-педагогічної підготовки, виокремлено наукову цінність педагогічних теорій, еволюцію світоглядної моделі вищої художньо-педагогічної освіти, розуміння її як цілісного художньо-педагогічного явища, національного і самостійного своєю суттю. Розраховано на науковців, учителів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, художників, мистецтвознавців, істориків, керівників органів освіти, студентство. В монографии на основе исследования архивных материалов обоснованно процесс становления высшей художественно-педагогического образования в Украине в ХХ веке, разработан его периодизация, выявлены ведущие тенденции, содержание художественно-педагогической подготовки, выделены научную ценность педагогических теорий, эволюцию мировоззренческой модели высшей художественно-педагогического образования, понимание ее как целостного художественно-педагогического явления, национального и самостоятельного своей сути. Рассчитано на научных работников, учителей, преподавателей высших педагогических учебных заведений, художников, искусствоведов, историков, руководителей органов образования, студенчество. In the monograph, based on the study of archival materials, the process of formation of higher art and pedagogical education in Ukraine in the 20th century is substantiated, its periodization is developed, leading trends, the content of artistic and pedagogical training are revealed, the scientific value of pedagogical theories, the evolution of the ideological model of higher art and pedagogical education, are highlighted, understanding it as an integral artistic and pedagogical phenomenon, national and independent in its essence. Designed for researchers, teachers, teachers of higher pedagogical educational institutions, artists, art critics, historians, heads of educational authorities, students.
Опис
Ключові слова
вища художньо-педагогічна освіта, художньо-педагогічна підготовка, Україна, ХХ століття, высшее художественно-педагогическое образование, художественно-педагогическая подготовка, Украина, ХХ век, higher art and pedagogical education, artistic and pedagogical training, Украина, XX century
Цитування
Паньок Т. В. Розвиток вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ столітті (1917-1991) : монографія / Т. В. Паньок ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [наук. ред.: В. М. Гриньова]. – Харків : Оперативна поліграфія : Здоровий Я. А. – 660 с.