Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3766
Title: Економіка, управління та право: освітньо-професійна траєкторія навчання
Other Titles: Экономика, управление и право: образовательно-профессиональная траектория обучения
Economics, management and law: educational and professional trajectory of study
Authors: Мельникова, О. В.
Олійник, Ю. О.
Осьмірко, І. В.
Прокопенко, І. Ф.
Радченко, Л. П.
Синиця, Т. В.
Сідельнікова, В. К.
Сідельнікова, І. В.
Соляр, В. В.
Keywords: cтратегія
механізми
формування
фахова компетентність
системна модель
фактори
стратегия
механизмы
формирование
профессиональная компетентность
системная модель
факторы
strategy
mechanisms
formation
professional competence
system model
factors
Issue Date: 12-Jun-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Citation: Економіка, управління та право: освітньо-професійна траєкторія навчання : навч.-метод. посіб. для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спец. 051 «Економіка» / О. В. Мельникова, Ю. О. Олійник, І. В. Осьмірко [та ін.] ; за ред. І. Ф. Прокопенка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2020. – 123 с.
Abstract: У навчально-методичному посібнику висвітлено питання предметної області освітньо-професійної програми «Економіка, управління та право» та її реалізації у процесі підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 051 Економіка в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки; стратегії й механізми формування основних компетентностей і викладання за принципом відповідності цілей і очікуваних результатів навчання; розкрито зміст навчання, його сучасні форми та методи, у т.ч. із застосуванням міжнародного досвіду; проаналізовано навчально-методичне забезпечення освітньої програми через визначення його функціонального призначення, видів і сучасних нормативних вимог до розробки й використання в освітньому процесі. Акцентовано на необхідності поєднання традиційних та інноваційних методів навчання і викладання, підвищення ролі консультативної підтримки учасників освітнього процесу. Особлива увага приділена питанню пошукової й практичної підготовки та з’ясуванню їхньої ролі для подальшої професійної реалізації фахівця. Посібник рекомендований студентам та викладачам економічних і правничих дисциплін. В учебно-методическом пособии освещены вопросы предметной области образовательно-профессиональной программы «Экономика, управление и право» и реализации в процессе подготовки бакалавров и магистров специальности 051 Экономика в области знаний 05 Социальные и поведенческие науки; стратегии и механизмы формирования основных компетенций и преподавания по принципу соответствия целей и ожидаемых результатов обучения; раскрыто содержание обучения, его современные формы и методы, в т.ч. с применением международного опыта; проанализированы учебно-методическое обеспечение образовательной программы через определение его функционального назначения, видов и современных нормативных требований к разработке и использованию в образовательном процессе. Акцентировано на необходимости сочетания традиционных и инновационных методов обучения и преподавания, повышение роли консультативной поддержки участников образовательного процесса. Особое внимание уделено вопросу поисковой и практической подготовки и выяснению их роли для дальнейшей профессиональной реализации специалиста. Пособие рекомендовано студентам и преподавателям экономических и юридических дисциплин.The textbook covers the subject area of ​​the educational and professional program "Economics, Management and Law" and its implementation in the process of training bachelors and masters majoring in 051 Economics in the field of knowledge 05 Social and behavioral sciences; strategies and mechanisms for the formation of basic competencies and teaching on the principle of conformity of goals and expected learning outcomes; revealed the content of education, its modern forms and methods, including using international experience; the educational and methodical providing of the educational program through definition of its functional purpose, types and modern regulatory requirements to development and use in educational process is analyzed. Emphasis is placed on the need to combine traditional and innovative methods of teaching and learning, increasing the role of advisory support to participants in the educational process. Particular attention is paid to the issue of exploratory and practical training and clarifying their role for further professional development of the specialist. The manual is recommended for students and teachers of economics and law.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3766
ISBN: 978-617-7879-26-7
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і облікуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.