Створення інклюзивного освітнього середовища на уроках іноземної (англійської) мови в початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Анотація
У статті визначено, що одним із фундаментальних положень нового Державного стандарту початкової освіти та пріоритетних завдань Нової української школи є формування інклюзивного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти.Вивчення особливостей створення комфортного інклюзивного освітнього середовища має важливе значення для успішного виховання та соціалізації не тільки дітей з порушеннями психофізичного розвитку, а й інших учнів, особливо молодших школярів. Метою дослідження є визначення особливостей створення інклюзивного освітнього середовища на уроках іноземної (англійської) мови в початковій школі.Методами наукового пошуку є систематизація, аналіз, синтез наявного в науково-педагогічній літературі матеріалу з теми дослідження, а також висвітлення власного педагогічного досвіду з окресленої проблеми. На основі аналізу науково-педагогічної літератури у статті визначено зміст понять «освітнє середовище», «корекційне середовище», «інклюзивне освітнє середовище»; окреслено характерні риси інклюзивного освітнього середовища, його переваги для дітей із особливостями психофізичного розвитку; на підґрунті власного педагогічного досвіду висвітлено форми, методи та прийоми навчання іноземної (англійської) мови в початковій школі в інклюзивному освітньому середовищі. Встановлено, що під час занять з іноземної мови з дітьми з особливими освітніми потребами в початкових класах педагогом на перше місце висувається завдання щодо розвитку мислення, пам’яті, мовлення, активізації пізнавальної діяльності, збагачення дитини знаннями про навколишній світ, чому іноземна мова сприяє як ніякий інший предмет. В статье определено, что одним из фундаментальных положений нового Государственного стандарта начального образования и приоритетных задач Новой украинской школы является формирование инклюзивного образовательной среды в учреждениях общего среднего образования. Изучение особенностей создания комфортного инклюзивного образовательной среды имеет важное значение для успешного воспитания и социализации не только детей с нарушениями психофизического развития, но и других учеников, особенно младших школьников. Целью исследования является определение особенностей создания инклюзивного образовательной среды на уроках иностранного (английского) языка в начальной школе. Методами научного поиска является систематизация, анализ, синтез имеющегося в научно-педагогической литературе материала по теме исследования, а также освещение собственного педагогического опыта по обозначенной проблемы. На основе анализа научно-педагогической литературы в статье определено содержание понятий «образовательная среда», «коррекционное среда», «инклюзивное образовательная среда»; обозначены характерные черты инклюзивного образовательной среды, его преимущества для детей с особенностями психофизического развития; на основе собственного педагогического опыта освещены формы, методы и приемы обучения иностранному (английскому) языку в начальной школе в инклюзивном образовательной среде. Установлено, что во время занятий по иностранному языку с детьми с особыми образовательными потребностями в начальных классах педагогом на первое место выдвигается задача по развитию мышления, памяти, речи, активизации познавательной деятельности, обогащения ребенка знаниями об окружающем мире, чем иностранный язык способствует как никакой другой предмет. The article states that one of the fundamental provisions of the new State Standard of Primary Education and the priority tasks of the New Ukrainian School is formation of the inclusive educational environment in general educational establishments. The study of the peculiarities of creating comfortable inclusive educational environment is important for successful education and socialization of not only children with disorders of psychophysical development but also other students. It is especially important for primary schoolchildren. The purpose of the study is to determine the features of creating inclusive educational environment at the foreign (English) language lessons in primary school. The methods of scientific research are systematization, analysis, synthesis of available material in scientific and pedagogical literature on the topic of research, as well as coverage of own pedagogical experience on the outlined problem. On the basis of scientific and pedagogical literature analysis, the content of the concepts «educational environment», «correctional environment», «inclusive educational environment» was determined in the article; the features of inclusive educational environment, its advantages for children with peculiarities of psychophysical development were outlined; on the basis of own pedagogical experience, the forms, methods and methods of teaching foreign (English) language in primary school in inclusive educational environment are highlighted. It was determined that during foreign language lessons with children with special educational needs in primary school, the teacher puts the emphasis on the development of thinking, memory, speech, activating cognitive activity, enriching the child with knowledge of the world around him, what a foreign language promotes as no other subject.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, інклюзивне освітнє середовище, діти, особливі освітні потреби, уроки іноземної мови, початкова школа, инклюзивное обучение, инклюзивное образовательная среда, дети, особые образовательные потребности, уроки иностранного языка, начальная школа, inclusive education, inclusive educational environment, children, special educational needs, foreign language lessons, рrimary school
Цитування
Бойчук Ю. Д. Створення інклюзивного освітнього середовища на уроках іноземної (англійської) мови в початковій школі / Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер // Гірська школа Українських Карпат : наук. фахове вид. з пед. наук / Держ. вищ. навч. заклад "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : ДВНЗ ПНУ, 2018. – № 18. – С. 154–158.