Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3490
Title: Новаторський педагогічний рух в Україні як основний чинник виникнення й розвитку авторських шкіл у другій половині ХХ століття
Other Titles: Новаторское педагогическое движение в Украине как основной фактор возникновения и развития авторских школ во второй половине ХХ века
The innovative pedagogical movement in Ukraine as a major factor in the emergence and development of copyright schools in the second half of the twentieth century
Authors: Собченко, Т.
Смолянюк, Н.
Sobchenko, Т.
Smolyanuk, Н.
Keywords: новаторство
новаторський рух
авторські школи
новаторство
новаторский движение
авторские школы
innovation
innovative movement
copyright schools
Issue Date: 10-Apr-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Собченко Т. Новаторський педагогічний рух в Україні як основний чинник виникнення й розвитку авторських шкіл у другій половині ХХ століття / Т. Собченко, Н. Смолянюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 45–48.
Abstract: У тезах проаналізовано передумови виникнення авторських шкіл в Україні. (Цоведено, що саме новаторський педагогічний рух, спрямований на докорінні зміни.У навчанні й вихованні молоді, виступав важливим чинником виникнення та розвитку авторських шкіл в Україні у другій половині XX століття. Визначено етапи становлення та розвитку авторській шкіл. В тезисах проанализированы предпосылки возникновения авторских школ в Украине. (Цоведено, что именно новаторский педагогический движение, направленное на коренные змини.У обучении и воспитании молодежи, выступал важным фактором возникновения и развития авторских школ в Украине во второй половине XX века. Определены этапы становления и развития авторской школ. The thesis analyzes the background of the emergence of copyright schools in Ukraine. (It is stated that it is an innovative pedagogical movement aimed at radical changes. In the education and upbringing of young people, it was an important factor in the emergence and development of copyright schools in Ukraine in the second half of the XX century. The stages of formation and development of copyright schools were determined.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3490
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки
Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Собченко Т., Смолянюк Н. .pdf367.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.