Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3201
Title: Теорія і методика виховання
Other Titles: Теория и методика воспитания
Theory and methodology of education
Authors: Рибалко, Л. С.
Keywords: процес виховання
види виховання
гендерне виховання
міжкультурне освітнє середовище
управління процесом виховання
інтерактивні методи виховання
форми та засоби виховання
самовиховання особистості
здобувачі наукового ступеня доктора філософії
процесс воспитания
виды воспитания
гендерное воспитание
межкультурная образовательная среда
управления процессом воспитания
интерактивные методы воспитания
формы и средства воспитания
самовоспитание личности
соискатели ученой степени доктора философии
the process of education
types of education
gender education
intercultural educational environment
educational management
interactive methods of education
forms and means of education
self-education of personality
applicants for a Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Рибалко Л. С. Теорія і методика виховання : метод. рек. до семінар. занять для здобувачів третього (освіт.-наук.) рівня вищ. освіти спец. 011 Науки про освіту / Л. С. Рибалко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 23 с.
Abstract: Мета: сприяти формуванню здатності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (спеціальність 011 – Науки про освіту) розв’язувати комплексні освітні проблеми в процесі написання наукової праці з теорії і методики виховання, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних знань і удосконалення вмінь виховної роботи в закладах загальної середньої освіти та вищої освіти. Цель: способствовать формированию способности соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования (специальность 011 - Науки об образовании) решать комплексные образовательные проблемы в процессе написания научной работы по теории и методики воспитания, что предполагает глубокое переосмысление имеющихся и создание новых целостных теоретических знаний и совершенствование умений воспитательной работы в учреждениях общего среднего образования и высшего образования. Objective: To contribute to the formation of the ability of applicants for the third (educational-scientific) level of higher education (specialty 011 - Science of education) to solve complex educational problems in the process of writing a scientific work on the theory and methodology of education, which involves a deep rethinking of existing and creation of new holistic theoretical knowledge and improvement of educational skills in general secondary education and higher education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3201
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рибалко Л. С.ТМВ.docx83.1 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.