Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2020; 24(2)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-10
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Iermakov Sergii Sidorovich
Анотація
The journal’s main goal: - is to aid and facilitate national, international, and interdisciplinary scientific communication, and to strengthen the links between scientific researchers all over the world; - distributing the information on the latest research and scientific work conducted by scientists and leading specialists in the fields of pedagogy of physical culture and sports. The Journal considers for publication Original research and Review papers in the sub-disciplines relating to the broad Pedagogy of Physical Culture and Sports fields such as: theory and technique of physical training, physical activity and health, sports science, biomechanics, kinesiology, motor control and learning, public health (as relevant to sport and exercise), physical rehabilitation and recreation. All these fields should be considered from the point of view of pedagogy. Journal publishes research that reports educational practices in all appropriate contexts, but not limited to, school physical education, club sport, and active leisure programs. In these contex Pedagogy refers to the interacting and interdependent components of knowledge and curriculum, learners and learning, and teachers/coaches, teaching/coaching and teacher/coach education. . Основна мета журналу: - допомогти і полегшити загальнонаціональну, міжнародну і міждисциплінарну наукову комунікацію, а також зміцнити зв'язки між науковцями в усьому світі; - поширення інформації про останні дослідження і наукові роботи, що проводяться вченими та провідними фахівцями в галузі педагогіки фізичної культури і спорту. Журнал розглядає для публікації оригінальні дослідження і оглядові статті в розділах науки, що відносяться в цілому до Педагогіки фізичної культури і спорту в напрямках: теорії і методики фізичного виховання, фізичної активності та здоров'я, спортивної науки, біомеханіки, кінезіології, фізіології вправ, управління і навчання рухам, громадської охорони здоров'я (як такі, що відносяться до спорту і фізичних вправ), а також фізичної реабілітації та рекреації. Усі ці сфери слід розглядати з точки зору педагогіки. Журнал публікує дослідження, освітні програми у всіх відповідних контекстах, включаючи, але не обмежуючись ними, школи фізичного виховання, клуби спорту і активні програми відпочинку. Педагогіка в цьому контексті відноситься до взаємодіючим і взаємозалежним компонентам: знань і навчальних програм; учнів і навчання; викладачів/тренерів, навчання/тренування та професійної підготовки викладачів/тренерів. Основная цель журнала: - помочь и облегчить общенациональную, международную и междисциплинарную научную коммуникацию, а также укрепить связи между научными исследователями во всем мире; - распространение информации о последних исследованиях и научных работах, проводимых учеными и ведущими специалистами в области педагогики физической культуры и спорта. Журнал рассматривает для публикации оригинальные исследовательские и обзорные статьи по таким дисциплинам, как широкие области Педагогики физической культуры и спорта, такие как: теория и методика физической культуры, физическая активность и здоровье, спортивная наука, биомеханика, кинезиология, двигательный контроль и обучение, здравоохранение (в связи со спортом и физическими упражнениями), физическая реабилитация и отдых. Все эти области следует рассматривать с точки зрения педагогики. Журнал публикует исследования, в которых освещаются образовательные практики во всех соответствующих контекстах, но не ограничиваясь ими, школьная физическая культура, клубный спорт и программы активного отдыха. В этом контексте Педагогика относится к взаимодействующим и взаимозависимым компонентам знаний и учебных программ, учащимся и процессу обучения, а также учителям / тренерам, преподаванию / коучингу и образованию учителей / тренеров.
Опис
Ключові слова
pedagogy, physical culture, sports, theory and technique of physical training, physical activity, health, sports science, biomechanics, kinesiology, motor control and learning, public health, physical rehabilitation, recreation, педагогіка, фізична культура, спорт, теорія та методика фізичної культури, фізична активність, здоров'я, спортивна наука, біомеханіка, кінезіологія, руховий контроль і навчання, охорона здоров'я, фізична реабілітація, відпочинок, педагогика, физическая культура, теория и методика физической культуры, физическая активность, здоровье, спортивная наука, биомеханика, кинезиология, двигательный контроль и обучение, здравоохранение, физическая реабилитация, отдых
Цитування
Pedagogy of Physical Culture and Sports. – 2020. – № 24(2). – 56 p.