Theoretical aspects of formation of theasher's personal and professional image

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Premier Publishing s.r.o., Vienna-Prague
Анотація
The present paper deals with the topical problem of formation of personal and professional image of the educational institution teacher. The different approaches to the concepts of «image», «teacher’s image», «personal image», «pro-fessional image», teacher’s personal and professional image» are analyzed. In the structure of teacher’s personal and professional image the following components are: outer (characterized by habitus, verbal, kinetic, environmental elements), inter-nal (knowledge, skills, abilities, values, teacher’s self-esteem) and personal qualities (natural qualities; those that are the result of education and upbringing; associated with life and professional experience). The image components such as motivational value, competence, activity and communication are characterized. The essence of self-presentation, which consisted in using eff ective methods and means to aff ect the audience, to convey to others the important and necessary information, to express thoughts with argumentation is revealed. Information and analytical, organizational, semantic, regulatory and correctional stages of formation of teacher’s personal and professional image are described. У даній роботі розглянуто актуальну проблему формування особистого та професійного іміджу вчителя навчального закладу. Проаналізовано різні підходи до понять «образ», «образ учителя», «особистий образ», «професійний образ», особистісний та професійний образ вчителя ». У структурі особистого та професійного образу вчителя такі компоненти: зовнішні (характеризуються габітусом, словесними, кінетичними, екологічними елементами), внутрішні (знання, вміння, навички, цінності, самооцінка вчителя) та особистісні якості (природні якості; ті, що є результатом навчання та виховання; пов'язані з життєвим та професійним досвідом). Характеризуються такі компоненти зображення, як мотиваційна цінність, компетентність, активність та спілкування. Розкрито суть самопрезентації, яка полягала у використанні ефективних методів та засобів для впливу на аудиторію, донести до інших важливу та необхідну інформацію, висловити думки з аргументацією. Описано інформаційно-аналітичний, організаційний, семантичний, регулятивний та корекційний етапи формування особистого та професійного іміджу вчителя. В данной работе рассмотрены актуальную проблему формирования личного и профессионального имиджа учителя учебного заведения. Проанализированы различные подходы к понятиям «образ», «образ учителя», «личный образ», «профессиональный образ», личностный и профессиональный образ учителя ». В структуре личного и профессионального образа учителя такие компоненты: внешние (характеризуются габитусом, словесными, кинетическими, экологическими элементами), внутренние (знания, умения, навыки, ценности, самооценка учителя) и личностные качества (природные качества, те, которые являются результатом обучения и воспитание связанные с жизненным и профессиональным опытом). Характеризуются такие компоненты изображения, как мотивационная ценность, компетентность, активность и общение. Раскрыта суть самопрезентации, которая заключалась в использовании эффективных методов и средств для воздействия на аудиторию, донести до других важную и необходимую информацию, высказать мнения по аргументацией. Описаны информационно-аналитический, организационный, семантический, регулятивный и коррекционный этапы формирования личного и профессионального имиджа учителя.
Опис
Ключові слова
teacher, image, personal image, professional image, teacher’s professional image, image formation, self-presentation, вчитель, імідж, особистий образ, професійний образ, професійний образ вчителя, формування іміджу, самопрезентація, учитель, имидж, личный имидж, профессиональный имидж, профессиональный имидж учителя, формирование имиджа, самопрезентація
Цитування
Marmaza O. Theoretical aspects of formation of theasher's personal and professional image / O. Marmaza // Educational Studios : Theory and Practice : collective monograph / H. S. Skovoroda Kharkiv Nat. Ped. Un-ty ; edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. – Prague ; Vienna : Premier Publishing, 2018. – P. 180–187.