ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2019-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ФОП Напольська А. В.
Анотація
У статті розглянуті особливості соціокультурного розвитку дітей дошкільного віку засобами художньо-творчої діяльності, розкривається сутність накопичення сенсорного досвіду, естетичних уявлень дітей дошкільного віку, позначається сутність соціалізації засобами образотворчої діяльності. В статье рассмотрены особенности социокультурного развития детей дошкольного возраста средствами художественно-творческой деятельности, раскрывается сущность накопления сенсорного опыта, эстетических представлений детей дошкольного возраста, сказывается сущность социализации средствами изобразительной деятельности. The article considers the features of the socio-cultural development of preschool children by means of artistic and creative activity, reveals the essence of sensory experience accumulation, aesthetic representations of preschool children, affects the essence of socialization by means of visual activity.
Опис
Ключові слова
соціокультурний розвиток, образотворча діяльність, діти дошкільного віку, соціалізація, социокультурное развитие, изобразительная деятельность, дети дошкольного возраста, социализация, socio-cultural development, preschool children, fine arts, socialization
Цитування
Давидова М. О. Художньо-творча діяльність як засіб соціокультурного розвитку дітей дошкільного віку / М. О. Давидова // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі : актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали V наук.-практ. конф., Харків, 23–24 берез. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 48–53.