Музична освіта в США

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена музичному навчанню і вихованню в США. Розкрито такі особливості музичної освіти в американських школах як орієнтація на розвиток креативної особистості, варіативність навчальних програм, максимальна індивідуалізація навчального процесу. Статья посвящена музыкальному обучению и воспитанию в США. Раскрыты такие особенности музыкального образования в американских школах как ориентация на развитие креативной личности, вариативность учебных программ, максимальная индивидуализация учебного процесса. The article is dedicated to music education and upbringing in the USA. Such features of music education in American schools as the orientation towards the development of a creative personality, the variability of curricula, the maximum individualization of the educational process are disclosed
Опис
Ключові слова
музична освіта, урок музики, США, студентські роботи, музыкальное образование, урок музыки, США, студенческие работы, music education, music lesson, USA, student work
Цитування
Слободенюк Г. Ф. Музична освіта в США / Г. Ф. Слободенюк, О. М. Лук'янченко // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 63–64.