Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтерпретації оперних хорів як наукова проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано науково-педагогічна та мистецтвознавча література з проблеми підготовки вчителів музичного мистецтва до інтерпретації оперних хорів. Розкрито художньо-виконавську та педагогічну складові музичної інтерпретації. Підкреслено значення цього виду роботи в залученні учнів до світу академічної музики, формуванні світогляду та естетичного смаку молоді. В статье проанализированы научно-педагогическая и искусствоведческая литература по проблеме подготовки учителей музыкального искусства к интерпретации оперных хоров. Раскрыты художественно-исполнительская и педагогическая составляющие музыкальной интерпретации. Подчеркнуто значение этого вида работы в привлечении учащихся к миру академической музыки, формировании мировоззрения и эстетического вкуса молодежи. The article analyzes the scientific, pedagogical and art criticism literature on the problem of preparing teachers of musical art for interpretation of opera choirs. Disclosed are the performing and pedagogical components of the musical interpretation. The importance of this type of work in attracting students to the world of academic music, shaping the worldview and aesthetic taste of youth is emphasized.
Опис
Ключові слова
вчитель музичного мистецтва, шкільний хор, оперні хори, інтерпретація, студентські роботи, учитель музыкального искусства, школьный хор, оперные хоры, интерпретация, студенческие работы, music teacher, school choir, opera choirs, interpretation, student work
Цитування
Васильєва О. В. Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтерпретації оперних хорів як наукова проблема / О. В. Васильєва, Ю. С. Овчіннікова // Час мистецької освіти. Особистість у мистецькому просторі сучасної Європи : зб. тез та матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 76–78.