Підготовка майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності в процесі викладання психолого педагогічних дисциплін

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка
Анотація
У статті доведено необхідність підготовки майбутніх учителів до сприйняття і розроблення інноваційних методів, прийомів, форм навчання і виховання школярів. Теоретично обґрунтовано сутність поняття «готовність майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності». Розкрито роль і місце психолого-педагогічних дисциплін у процесі формування креативного мислення студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Зазначено, що специфіка викладання психолого-педагогічних дисциплін є сприятливою для розкриття інноваційного потенціалу майбутніх учителів. Доведено, що зміст психолого-педагогічних дисциплін вимагає оновлення акмеологічними ідеями та положеннями про розвиток особистості, шляхи розкриття її особистісно-професійного потенціалу в педагогічному процесі. Наведено приклад інноваційного підходу до підготовки майбутніх учителів як оволодіння ними інформаційно-комунікаційними технологіями на спеціальних заняттях, використання таких технологій при вивченні психолого-педагогічних дисциплін. В статье доказана необходимость подготовки будущих учителей к восприятию и разработки инновационных методов, приемов, форм обучения и воспитания школьников. Теоретически обосновано сущность понятия «готовность будущих учителей к инновационной образовательной деятельности». Раскрыта роль и место психолого-педагогических дисциплин в процессе формирования креативного мышления студентов высших педагогических учебных заведений. Отмечено, что специфика преподавания психолого-педагогических дисциплин является благоприятной для раскрытия инновационного потенциала будущих учителей. Доказано, что содержание психолого-педагогических дисциплин требует обновления акмеологическим идеям и положениям о развитии личности, пути раскрытия ее личностно-профессионального потенциала в педагогическом процессе. Приведен пример инновационного подхода к подготовке будущих учителей как овладение ими информационно-коммуникационными технологиями на специальных занятиях, использование таких технологий при изучении психолого-педагогических дисциплин. The article proves the necessity of preparing future teachers for the perception and development of innovative methods, techniques, forms of education and upbringing of schoolchildren. The essence of the concept of "willingness of future teachers to innovate educational activity" is theoretically substantiated. The role and place of psychological and pedagogical disciplines in the process of formation of creative thinking of students of higher pedagogical educational institutions is revealed. It is noted that the specificity of teaching psychological and pedagogical disciplines is favorable for the disclosure of the innovative potential of future teachers. It is proved that the content of psychological and pedagogical disciplines requires updating of the acmeological ideas and positions on the development of the person, the ways of revealing its personal and professional potential in the pedagogical process. An example of an innovative approach to the training of future teachers as their acquisition of information and communication technologies in special classes is given, and the use of such technologies in the study of psychological and pedagogical disciplines is given.
Опис
Ключові слова
інноваційна освітня діяльність, професійна підготовка, майбутні вчителі, психолого-педагогічні дисципліни, вищі навчальні заклади, педагогічна акмеологія, інформаційно-комунікаційні технології, инновационная образовательная деятельность, профессиональная подготовка, будущие учителя, психолого-педагогические дисциплины, высшие учебные заведения, педагогическая акмеология, информационно-коммуникационные технологии, innovative educational activity, vocational training, future teachers, psychological and pedagogical disciplines, higher educational establishments, pedagogical acmeology, information and communication technologies
Цитування
Рибалко Л. С. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності в процесі викладання психолого педагогічних дисциплін / Л. С. Рибалко // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Т. Шевченка. Сер. : Педагогіка. – Кременець : КОГПА, 2017. – Вип. 7. – С. 136–144.