Підготовка майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності в процесі викладання психолого педагогічних дисциплін

dc.contributor.authorРибалко, Л. С.
dc.date.accessioned2019-05-31T07:08:52Z
dc.date.available2019-05-31T07:08:52Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractУ статті доведено необхідність підготовки майбутніх учителів до сприйняття і розроблення інноваційних методів, прийомів, форм навчання і виховання школярів. Теоретично обґрунтовано сутність поняття «готовність майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності». Розкрито роль і місце психолого-педагогічних дисциплін у процесі формування креативного мислення студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Зазначено, що специфіка викладання психолого-педагогічних дисциплін є сприятливою для розкриття інноваційного потенціалу майбутніх учителів. Доведено, що зміст психолого-педагогічних дисциплін вимагає оновлення акмеологічними ідеями та положеннями про розвиток особистості, шляхи розкриття її особистісно-професійного потенціалу в педагогічному процесі. Наведено приклад інноваційного підходу до підготовки майбутніх учителів як оволодіння ними інформаційно-комунікаційними технологіями на спеціальних заняттях, використання таких технологій при вивченні психолого-педагогічних дисциплін. В статье доказана необходимость подготовки будущих учителей к восприятию и разработки инновационных методов, приемов, форм обучения и воспитания школьников. Теоретически обосновано сущность понятия «готовность будущих учителей к инновационной образовательной деятельности». Раскрыта роль и место психолого-педагогических дисциплин в процессе формирования креативного мышления студентов высших педагогических учебных заведений. Отмечено, что специфика преподавания психолого-педагогических дисциплин является благоприятной для раскрытия инновационного потенциала будущих учителей. Доказано, что содержание психолого-педагогических дисциплин требует обновления акмеологическим идеям и положениям о развитии личности, пути раскрытия ее личностно-профессионального потенциала в педагогическом процессе. Приведен пример инновационного подхода к подготовке будущих учителей как овладение ими информационно-коммуникационными технологиями на специальных занятиях, использование таких технологий при изучении психолого-педагогических дисциплин. The article proves the necessity of preparing future teachers for the perception and development of innovative methods, techniques, forms of education and upbringing of schoolchildren. The essence of the concept of "willingness of future teachers to innovate educational activity" is theoretically substantiated. The role and place of psychological and pedagogical disciplines in the process of formation of creative thinking of students of higher pedagogical educational institutions is revealed. It is noted that the specificity of teaching psychological and pedagogical disciplines is favorable for the disclosure of the innovative potential of future teachers. It is proved that the content of psychological and pedagogical disciplines requires updating of the acmeological ideas and positions on the development of the person, the ways of revealing its personal and professional potential in the pedagogical process. An example of an innovative approach to the training of future teachers as their acquisition of information and communication technologies in special classes is given, and the use of such technologies in the study of psychological and pedagogical disciplines is given.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationРибалко Л. С. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності в процесі викладання психолого педагогічних дисциплін / Л. С. Рибалко // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Т. Шевченка. Сер. : Педагогіка. – Кременець : КОГПА, 2017. – Вип. 7. – С. 136–144.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2410-2075
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2355
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherКременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційна освітня діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні вчителіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихолого-педагогічні дисципліниuk_UA.UTF-8
dc.subjectвищі навчальні закладиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічна акмеологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectинновационная образовательная деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие учителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихолого-педагогические дисциплиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшие учебные заведенияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогическая акмеологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectинформационно-коммуникационные технологииuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovative educational activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectvocational traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychological and pedagogical disciplinesuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher educational establishmentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical acmeologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectinformation and communication technologiesuk_UA.UTF-8
dc.titleПідготовка майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності в процесі викладання психолого педагогічних дисциплінuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПодготовка будущих учителей к инновационной образовательной деятельности в процессе преподавания психолого педагогических дисциплинuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePreparation of future teachers for innovative educational activities in the process of teaching psychological pedagogical disciplinesuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Рибалко Л. С. .pdf
Розмір:
579.08 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: