Кредит в умовах модернізації діяльності банків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В монографії представлений авторський підхід до оцінки сучасних кредитних послуг, питань формування, управління, оптимізації кредитного портфеля комерційного банку. Запропонована методологія дослідження умов кредитної сфери на рівні макроекономіки, аналіз яких дозволяє виявити особливості ведення кредитної справи, систематизувати принципи, підходи та методи управління кредитним портфелем з метою підвищення ефективності використання ресурсів банку. Монографія стане у нагоді студентам, магістрантам, викладачам, науковцям, банківським менеджерам, що цікавляться питаннями теорії та практики організації й управління кредитними відносинами в сучасних динамічних умовах ринкової економіки. Видання підготовлене з урахуванням нормативно-правових актів у сфері банківської діяльності та може бути використане для формування міждисциплінарного підходу у вивченні економічних, фінансових та правових дисциплін (макроекономіка, гроші та кредит, банківське право, фінансова економіка, фінансовий менеджмент, стратегічне управління підприємством тощо). В монографии представлен авторский подход к оценке современных кредитных услуг, вопросам формирования, управления, оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка. Предложена методология исследования условий кредитной сферы на уровне макроэкономики, анализ которых позволяет выявить особенности ведение кредитного дела, систематизировать принципы, подходы и методы управления кредитным портфелем с целью повышения эффективности использования ресурсов банка. Монография пригодится студентам, магистрантам, преподавателям, научным работникам, банковским менеджерам, интересующимся вопросами теории и практики организации и управления кредитными отношениями в современных динамичных условиях рыночной экономики. Издание подготовлено с учетом нормативно-правовых актов в сфере банковской деятельности и может быть использовано для формирования междисциплинарного подхода в изучении экономических, финансовых и правовых дисциплин (макроэкономика, деньги и кредит, банковское право, финансовая экономика, финансовый менеджмент, стратегическое управление предприятием и т. п.). The monograph presents the author's approach to the assessment of modern credit services, the formation, management, optimization of the credit portfolio of a commercial bank. A methodology has been proposed for studying the conditions of the credit sphere at the macroeconomic level, the analysis of which makes it possible to identify the features of credit management, systematize the principles, approaches and methods of managing the loan portfolio in order to improve the efficiency of the use of bank resources. The monograph is useful for students, undergraduates, teachers, researchers, bank managers interested in the theory and practice of the organization and management of credit relations in the modern dynamic conditions of a market economy. The publication is prepared taking into account regulatory legal acts in the field of banking and can be used to form an interdisciplinary approach to the study of economic, financial and legal disciplines (macroeconomics, money and credit, banking law, financial economics, financial management, strategic enterprise management, etc.).
Опис
Ключові слова
економіка, кредит, модернізація діяльності банків, факторний аналіз, экономика, кредит, модернизация деятельности банков, факторный анализ, economy, credit, activity modernization of banks, factor analysis
Цитування
Соляр В. В. Кредит в умовах модернізації діяльності банків : монографія / В. В. Соляр ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – 233 с.