Переказ як засіб оцінювання рівня розвитку мовлення учнів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто розвиток мовлення учнів початкових класів. Для початкової школи особливим завданням є формування монологічного мовлення, який є більш складним утворенням ніж діалогічне. Одним із засобів визначення рівня розвитку мовлення учнів початкових класів є переказ прочитаного твору як усвідомлене відтворення літературного зразка в усному мовленні. Зауважено, що переказ твору зручний спосіб оцінювання рівня розвитку мовлення молодших школярів. Прийом надає можливість спостерігати за безпосереднім мовленням учня, а створення мовленнєвих ситуацій дозволяє перевірити здатність аргументувати власні думки. Обираючи текст для переказу, варто враховувати емоційну складову твору, щоб в учнів виявилося не тільки бажання переказати, а й висловити власну думку, що надасть можливість додатково оцінити складові мовлення. The article examines the development of speech of elementary school students. For elementary school, a special task is the formation of monologic speech, which is a more complex formation than dialogic speech. One of the means of determining the level of speech development of elementary school students is the retelling of a read work as a conscious reproduction of a literary sample in oral speech. It is noted that retelling a work is a convenient way of assessing the level of speech development of younger schoolchildren. Reception provides an opportunity to observe the student's direct speech, and the creation of speech situations allows testing the ability to argue one's own thoughts. When choosing a text for retelling, it is worth taking into account the emotional component of the work, so that students not only want to retell, but also express their own opinion, which will provide an opportunity to further evaluate the components of speech.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, початкова школа, переказ твору, студентські роботи, speech development, primary school, retelling of the work, student works
Цитування
Приходько С. Переказ як засіб оцінювання рівня розвитку мовлення учнів початкових класів / С. Приходько // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 77–78.