Формування комунікативної компетентності старших дошкільників у недискримінаційному середовищі ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано ступінь розробленості проблеми формування комунікативної компетентності старших дошкільників у недискримінаційному освітньому середовищі ЗДО. В контексті недискримінаційного освітнього середовища обґрунтовано поняття «чутлива комунікативна компетентність учасників освітнього процесу». Чутлива комунікативна комунікація дитини старшого дошкільного віку визначена як властивість особистості, яка полягає у її здатності ефективно взаємодіяти з оточуючими людьми (однолітками, вихователями, батьками), в умінні адаптуватися до різних комунікативних обставин і вірно розрізняти особисті емоційні стани й керувати ними, орієнтуючись на реакції інших людей, вибирати і реалізовувати адекватні способи комунікативної взаємодії з ними зберігаючи при цьому свою індивідуальність. Визначено особливості формування комунікативної компетентності старших дошкільників у недискримінаційному освітньому середовищі ЗДО. Досліджено сучасний стан сформованості комунікативної компетентності старших дошкільників у недискримінаційному освітньому середовищі ЗДО. Теоретично обґрунтовано програму, метою якої є формування чутливої комунікативної компетентності старших дошкільників у недискримінаційному освітньому середовищі ЗДО. В програму включено методи та форми виховної діяльності і просвітницької роботи у сім’ї. Доведено, що використання запропонованих форм і методів ефективно сприяє формуванню комунікативної компетентності дітей дошкільного віку. The study is devoted to the problem of the formation of communicative competence of older preschoolers in a non-discriminatory environment of educational institutions. In the context of a non-discriminatory educational environment, the concept of sensitive communicative communication of an older preschool child is justified as a personality trait, which consists in his ability to effectively interact with the people around him (peers, educators, parents), in the ability to adapt to different communicative circumstances and accurately distinguish personal emotional states and manage them, focusing on reactions other people, to choose and implement adequate methods of communicative interaction with them while preserving their individuality. The following features of the formation of the communicative competence of older preschoolers in a non-discriminatory educational environment of special educational institutions were identified: motives, goals, personal needs; having knowledge about the principles of tolerant non-discriminatory communication, the ability to respect the opinion of others, equality as a communication priority, etc.; the development of emotional intelligence and soft skills, in particular, the ability to empathize, reflexivity. The current state of the formation of communicative competence of older preschoolers in a non-discriminatory educational environment of primary school was studied. The program is theoretically substantiated, the purpose of which is the formation of sensitive communicative competence of older preschoolers in a non-discriminatory educational environment of special education. The program includes methods and forms of educational activities and educational work in the family.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, чутлива комунікативна комунікація, недискримінаційне освітнє середовище, діти старшого дошкільного віку, заклад дошкільної освіти, communicative competence, sensitive communicative communication, non-discriminatory educational environment, older preschool children, preschool education institution
Цитування
Ручка А. Ю. Формування комунікативної компетентності старших дошкільників у недискримінаційному середовищі ЗДО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / А. Ю. Ручка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 95 с. : табл. + дод.
Колекції