Практичні форми і методи взаємодії вчителя і батьків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто практичні форми і методи взаємодії вчителя і батьків. Головна мета взаємодії школи і родини – встановлення конструктивних взаємин з учнями і їх батьками, пошук форм допомоги, які можуть забезпечити позитивний особистісний розвиток. Практична робота педагога з батьками дітей реалізується через поєднання групових, колективних та індивідуальних форм взаємодії. Особливо важливою формою є батьківські збори. Зауважено, що успіх у формуванні продуктивної взаємодії між учнями, батьками й педагогами залежить насамперед від того, як будується процес співробітництва учасників цього процесу. The article examines practical forms and methods of interaction between teachers and parents. The main goal of the interaction between the school and the family is to establish constructive relations with students and their parents, to find forms of help that can ensure positive personal development. The teacher's practical work with children's parents is realized through a combination of group, collective and individual forms of interaction. Parents' meetings are a particularly important form. It was noted that the success in forming a productive interaction between students, parents and teachers depends primarily on how the process of cooperation of the participants of this process is built.
Опис
Ключові слова
педагогічна взаємодія, батьківські збори, співпраця з батьками, магістерські роботи, pedagogical interaction, parents meeting, cooperation with parents, master's work
Цитування
Лавріненко Л. Практичні форми і методи взаємодії вчителя і батьків / Л. Лавріненко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 74.