ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК РЕСУРС ОСОБИСТІСНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано феномен життєстійкості як ресурсу особистісного благополуччя в умовах сьогодення. До основних ознак життєстійкості відносять: фізичну і нервово-психологічну витривалість, навички здорового способу життя; стресостійкість, володіння методиками аутотренінгу, релаксації; моральну стійкість; стійкий пізнавальний інтерес, навички рефлексії, аналізу та узагальнення; володіння комунікативними навичками; навички роботи із суперечливою інформацією; навички побутової, господарської та трудової діяльності. Зазначено, що життєстійкість є необхідним ресурсом, інтегрованою особистісною характеристикою, яка дає можливість успішно адаптуватися у стресових ситуаціях, зберігати внутрішній баланс та підтримувати особистісне благополуччя. The article analyzes the phenomenon of sustainability as a resource of personal well-being in today's conditions. The main signs of resilience include: physical and neuro-psychological endurance, healthy lifestyle skills; stress resistance, mastery of self-training, relaxation techniques; moral stability; persistent cognitive interest, skills of reflection, analysis and generalization; possession of communication skills; skills of working with conflicting information; household, economic and labor skills. It is noted that resilience is a necessary resource, an integrated personal characteristic that makes it possible to successfully adapt in stressful situations, maintain internal balance and maintain personal well-being.
Опис
Ключові слова
життєстійкість, стрес, адаптація людини, благополуччя, resilience, stress, human adaptation, welfare
Цитування
Бацилєва О. В. Життєстійкість як ресурс особистісного благополуччя в умовах сьогодення / О. В. Бацилєва, І. О. Докійчук // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 408–410.