КОНСУЛЬТУВАННЯ БАТЬКІВ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано вплив на формування діалогічної компетентності дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку особливостей комунікації та взаємодіі у родинному середовищі та визначено аспекти консультативної роботи спеціального педагога з батьками. Загальний принцип корекційно-абілітаційної роботи - індивідуальний та цільовий підхід, спрямований на розвиток конкретних потреб кожної дитини, що допомагає максимально розкрити її комунікативний потенціал. Зазначено, що робота з батьками забезпечує успіх у формуванні діалогічної компетентності дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Родина має широкий арсенал засобів впливу на розвиток комунікації та мовлення, відмінний від того, яким користуються педагоги під час занять. Для забезпечення ефективного формування навичок діалогу необхідний постійний обмін з батьками знаннями про засоби і методи, які можна використовувати в кожному конкретному випадку. The article analyzes the impact on the formation of dialogical competence of preschoolers with intellectual development disorders of the peculiarities of communication and interaction in the family environment and identifies the aspects of the special teacher's consultative work with parents. The general principle of correctional and habilitation work is an individual and targeted approach aimed at developing the specific needs of each child, which helps to maximize their communicative potential. It is noted that working with parents ensures success in forming the dialogic competence of children with intellectual disabilities. The family has a wide arsenal of means of influencing the development of communication and speech, different from the one used by teachers during classes. To ensure the effective formation of dialogue skills, a constant exchange of knowledge with parents about the means and methods that can be used in each specific case is necessary.
Опис
Ключові слова
формування діалогічної компетентності, інтелектуальні порушення, комунікація, діти дошкільного віку, педагогічна підтримка батьків, аспірантські роботи, formation of dialogic competence, intellectual disabilities, communication, preschool children, pedagogical support for parents, postgraduate works
Цитування
Якуба Л. С. Консультування батьків як засіб створення умов для формування діалогічної компетентності дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку / Л. С. Якуба // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 402–407.