Методичні рекомендації з виробничої практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблено для надання допомоги здобувачам вищої освіти у виробничій (філологічній) практиці з першої іноземної мови здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, які навчаються за спеціальністю 035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська). Виробнича практика здобувачів проводиться відповідно до «Положення про проведення практик здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди». Термін та порядок проведення перекладацької практики визначено згідно з навчальним планом спеціальності 035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська). Виробнича практика проводиться на підприємствах, в закладах освіти, в установах та організаціях міста Харкова. The methodological recommendations are designed to assist higher education applicants in the industrial (philological) practice in the first foreign language of higher education applicants at the first (bachelor's) level, who study in the speciality 035.065 Philology (Oriental languages and literatures (translation inclusive), the first - Chinese). The internship is carried out in accordance with the Regulations on the internships of applicants for the first (bachelor's) and second (master's) levels of higher education at H. S. Skovoroda Kharkiv National University. The term and procedure for translation practice are determined in accordance with the curriculum of the speciality 035.065 Philology (Oriental Languages and Literatures (translation inclusive), the first language is Chinese). Industrial practice is conducted at enterprises, educational institutions, institutions and organisations of the city of Kharkiv.
Опис
Ключові слова
китайська мова, виробнича практика, перекладацька практика, підготовка фахівців, методичні рекомендації, Chinese language, industrial practice, translation practice, training of specialists, methodological recommendations
Цитування
Руда Н. В. Методичні рекомендації з виробничої практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035.065 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська) / Н. В. Руда, Л. С. Калашник, К. Є. Жукова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 15 с.