МОЖЛИВОСТІ ТА СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОМОДЕЛІНГУ В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З РАС

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто застосування відеомоделінгу в корекційній роботі з дітьми із розладами аутистичного спектру (РАС). Основні прояви аутистичної поведінки зазвичай присутні в ранньому дитинстві. Відеомоделінг відносять до візуальної підтримки – використання наочних предметів для того, щоб повідомити якусь інформацію дитині, якій важко розуміти і говорити. Наведено етапи, які включає процес відеомоделінгу, що допомагають дитині засвоїти нові навички або поліпшити існуючі. Зазначено, що відеомоделінг – це спосіб навчання, індивідуалізований для кожної дитини з РАС, враховуючи її потреби та рівень розвитку. Цей метод сприяє покращенню навичок та поведінки, сприйняттю та розумінню інформації, зменшенню тривожності, а також забезпечує впевненість дитини у власних здібностях. Використання відеомоделінгу в корекційно-педагогічній діяльності дозволяє дітям з РАС бачити, розуміти та наслідувати соціально бажані навички та поведінку. The article discusses the use of video modeling in correctional work with children with autism spectrum disorders (ASD). The main manifestations of autistic behavior are usually present in early childhood. Video modeling belongs to visual support - the use of visual objects in order to communicate some information to a child who has difficulty understanding and speaking. The stages included in the video modeling process are given, which help the child learn new skills or improve existing ones. It is noted that video modeling is a method of learning, individualized for each child with ASD, taking into account his needs and level of development. This method contributes to the improvement of skills and behavior, the perception and understanding of information, the reduction of anxiety, and also ensures the child's confidence in his own abilities. The use of video modeling in correctional and pedagogical activities allows children with ASD to see, understand and imitate socially desirable skills and behavior.
Опис
Ключові слова
аутизм, відеомоделінг, корекційна робота, соціалізація дітей, студентські роботи, autism, video modeling, correctional work, socialization of children, student works
Цитування
Журавльова М. Д. Можливості та сфери застосування відеомоделінгу в корекційній роботі з дітьми з РАС / М. Д. Журавльова // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 361–364.