Розвиток мовного потенціалу учнів початкових класів засобами образотворчого мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто розвиток мовного потенціалу учнів початкових класів засобами образотворчого мистецтва. До мовного потенціалу відносимо фонетичний, лексичний, граматичний, стилістичний складники й усі засоби емоційної виразності, інтонування, голосові характеристики. Розширення словника відбувається на всіх уроках та в позаурочний час. Окремим видом роботи із розвитку зв’язного мовлення учнів є робота з ілюстрацією до прочитаного, розповідь за малюнком, опис картин відомих українських художників. Визначено, що навчання через установлення зв’язків між словом і образом якнайкраще формує словник молодших школярів. The article deals with the development of language potential of primary school students by means of visual arts. Language potential includes phonetic, lexical, grammatical, stylistic components and all means of emotional expressiveness, intonation, voice characteristics. Vocabulary expansion takes place in all lessons and during extracurricular hours. A separate type of work on the development of students' coherent speech is work with an illustration to what is read, a story based on a picture, a description of paintings by famous Ukrainian artists. It was determined that learning through the establishment of connections between words and images best forms the vocabulary of younger schoolchildren.
Опис
Ключові слова
початкова школа, розвиток мовлення, образотворче мистецтво, магістерські роботи, Elementary School, speech development, visual arts, master's work
Цитування
Біличенко Л. Розвиток мовного потенціалу учнів початкових класів засобами образотворчого мистецтва / Л. Біличенко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 99.