КОЛЕГІАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблено для надання допомоги здобувачам вищої освіти у вивченні дисципліни вільного вибору «Колегіальне самоврядування в університетах Європи та України», яка полягає у формуванні здатності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти розуміти загальносвітовий і національний контексти розвитку вищої (університетської) освіти, ціннісні смисли і пріоритетні напрями реформування вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграції; виявляти чинники ефективної діяльності органів колегіального самоврядування як провідників академічної, інституційної, фінансової автономії вищої школи; розробляти матеріали щодо розвитку / врядування ЗВО; брати участь у роботі колегіальних органів ЗВО. Наведено завдання вивчення ДВВ «Колегіальне самоврядування в університетах Європи та України». Проведення семінарських занять передбачає з’ясування суті актуальних проблем відповідно до тематичного плану й укладеного переліку питань для самоконтролю, а також обговорення наукових доповідей, рефератів, завдань пошукового й творчого характеру, які пропонуються для підготовки аспірантами в межах самостійної роботи. Methodological recommendations have been developed to help students of higher education in the study of the subject of free choice "Collegiate self-governance in the universities of Europe and Ukraine", which consists in forming the ability of students of the third (educational and scientific) level of higher education to understand the global and national contexts of the development of higher (university) education , value meanings and priority areas of higher education reform in Ukraine in the conditions of European integration; identify factors of effective activity of collegial self-government bodies as leaders of academic, institutional, financial autonomy of higher education; to develop materials on the development / governance of higher education institutions; to participate in the work of collegial bodies of higher education institutions. The task of studying the DVV "Collegiate self-governance in universities of Europe and Ukraine" is given. Conducting seminar classes involves clarifying the essence of current problems in accordance with the thematic plan and the compiled list of questions for self-control, as well as discussion of scientific reports, abstracts, tasks of a searching and creative nature, which are offered for preparation by graduate students within the framework of independent work.
Опис
Ключові слова
колегіальне самоврядування, університети, розвиток вищої освіти, реформування вищої освіти, семінарські заняття, самостійна робота, підготовка фахівців, методичні рекомендації, collegiate self-government, universities, higher education development, higher education reform, seminars, independent work, training of specialists, methodological recommendations
Цитування
Зеленська Л. Д. Колегіальне самоврядування в університетах Європи та України : програма та метод. рек. дисципліни вільн. вибору для здобувачів третього (освіт.-наук.) рівня вищ. освіти / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Л. Д. Зеленська. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. –29 с.