КОЛЕГІАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

dc.contributor.authorЗеленська, Л. Д.
dc.date.accessioned2024-03-30T17:40:57Z
dc.date.available2024-03-30T17:40:57Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractМетодичні рекомендації розроблено для надання допомоги здобувачам вищої освіти у вивченні дисципліни вільного вибору «Колегіальне самоврядування в університетах Європи та України», яка полягає у формуванні здатності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти розуміти загальносвітовий і національний контексти розвитку вищої (університетської) освіти, ціннісні смисли і пріоритетні напрями реформування вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграції; виявляти чинники ефективної діяльності органів колегіального самоврядування як провідників академічної, інституційної, фінансової автономії вищої школи; розробляти матеріали щодо розвитку / врядування ЗВО; брати участь у роботі колегіальних органів ЗВО. Наведено завдання вивчення ДВВ «Колегіальне самоврядування в університетах Європи та України». Проведення семінарських занять передбачає з’ясування суті актуальних проблем відповідно до тематичного плану й укладеного переліку питань для самоконтролю, а також обговорення наукових доповідей, рефератів, завдань пошукового й творчого характеру, які пропонуються для підготовки аспірантами в межах самостійної роботи. Methodological recommendations have been developed to help students of higher education in the study of the subject of free choice "Collegiate self-governance in the universities of Europe and Ukraine", which consists in forming the ability of students of the third (educational and scientific) level of higher education to understand the global and national contexts of the development of higher (university) education , value meanings and priority areas of higher education reform in Ukraine in the conditions of European integration; identify factors of effective activity of collegial self-government bodies as leaders of academic, institutional, financial autonomy of higher education; to develop materials on the development / governance of higher education institutions; to participate in the work of collegial bodies of higher education institutions. The task of studying the DVV "Collegiate self-governance in universities of Europe and Ukraine" is given. Conducting seminar classes involves clarifying the essence of current problems in accordance with the thematic plan and the compiled list of questions for self-control, as well as discussion of scientific reports, abstracts, tasks of a searching and creative nature, which are offered for preparation by graduate students within the framework of independent work.
dc.identifier.citationЗеленська Л. Д. Колегіальне самоврядування в університетах Європи та України : програма та метод. рек. дисципліни вільн. вибору для здобувачів третього (освіт.-наук.) рівня вищ. освіти / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Л. Д. Зеленська. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. –29 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14504
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectколегіальне самоврядування
dc.subjectуніверситети
dc.subjectрозвиток вищої освіти
dc.subjectреформування вищої освіти
dc.subjectсемінарські заняття
dc.subjectсамостійна робота
dc.subjectпідготовка фахівців
dc.subjectметодичні рекомендації
dc.subjectcollegiate self-government
dc.subjectuniversities
dc.subjecthigher education development
dc.subjecthigher education reform
dc.subjectseminars
dc.subjectindependent work
dc.subjecttraining of specialists
dc.subjectmethodological recommendations
dc.titleКОЛЕГІАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ
dc.title.alternativeCOLLEGIATE SELF-GOVERNMENT IN UNIVERSITIES IN EUROPE AND UKRAINE
dc.typeLearning Object
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Зеленська Л.Д._Колегіальне самоврядування.pdf
Розмір:
1.21 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: