ЕТІОЛОГІЯ ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто етіологію мовленнєвих порушень у дітей з розладами аутичного спектру (РАС). Проаналізовано симптоматику аутичних проявів, групи дітей із РАС за мовленнєвою активністю, розлади мовлення, структуру дефекту. Узагальнено результати аналізу. Відсутність мовлення у дітей із РАС – це мутизм або затримка мовлення. Зазначено, що етіологія відсутності мовлення у дітей із РАС середнього дошкільного віку, базово виникає із дефекту аутизму, первинного порушення, тобто ураження, недозрілості, нерівномірної зрілості відділів ЦНС і провідних шляхів, що відповідають за інтеграцію та синтез інформації, аферентно-еферентні операції. The article discusses the etiology of speech disorders in children with autism spectrum disorders (ASD). The symptoms of autistic manifestations, groups of children with ASD according to speech activity, speech disorders, and the structure of the defect were analyzed. The results of the analysis are summarized. Lack of speech in children with ASD is mutism or speech delay. It is noted that the etiology of the lack of speech in children with ASD of middle preschool age basically arises from an autism defect, a primary disorder, i.e. damage, immaturity, uneven maturity of CNS departments and leading pathways responsible for the integration and synthesis of information, afferent-efferent operations.
Опис
Ключові слова
аутизм, етіологія мовленнєвих порушень, розвиток мовлення, діти дошкільного віку, студентські роботи, autism, etiology of speech disorders, speech development, preschool children, student works
Цитування
Назаренко А. І. Етіологія відсутності мовлення в дітей із розладами аутичного спектру середнього дошкільного віку / А. І. Назаренко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 235–240.