СКЛАДАННЯ РОЗПОВІДІ ДІТЬМИ ІЗ ЗНМ III РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто розвиток мовлення дітей, пріоритетний напрям роботи у системі сучасної дошкільної освіти, що є важливою умовою підготовки дитини до навчання у школі. Ефективним методом розвитку зв’язного мовлення є навчання складання розповіді за картинами. Складання розповіді за допомогою сюжетної картини або серії сюжетних картинок – один із методів діагностичної та корекційної роботи з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення III рівня. Розповідання за картиною – це складна розумова діяльність, в якій мають місце аналіз, синтез, порівняння, умовиводи. Зазначено, що що формування умінь і навичок зв’язного мовлення в старших дошкільників із ЗНМ III рівня повинно займати одне з центральних місць у корекційно-педагогічному процесі закладу дошкільної освіти. Засобом розширення словникового запасу, формування граматичної сторони мовлення та навичок зв’язного мовлення є використання ігор і вправ, які підвищують ефективність логопедичної роботи, стимулюють пізнавальну активність дітей. The article examines the development of children's speech, a priority area of work in the system of modern preschool education, which is an important condition for preparing a child for schooling. An effective method of developing coherent speech is learning to compose a story based on pictures. Compiling a story with the help of a story picture or a series of story pictures is one of the methods of diagnostic and corrective work with children with general underdevelopment of level III speech. Telling a story behind a picture is a complex mental activity in which analysis, synthesis, comparison, and inferences take place. It is noted that the formation of communication abilities and skills in older preschoolers from the third-level ZNM should occupy one of the central places in the correctional-pedagogical process of the preschool education institution. A means of expanding the vocabulary, forming the grammatical side of speech and the skills of coherent speech is the use of games and exercises that increase the effectiveness of speech therapy work and stimulate children's cognitive activity.
Опис
Ключові слова
формування зв’язного мовлення, розвиток мовлення, корекційна робота, логопедична робота, діти дошкільного віку, студентські роботи, formation of coherent speech, speech development, corrective work, speech therapy work, preschool children, student works
Цитування
Логвиненко О. Ю. Складання розповіді дітьми із ЗНМ III рівня / О. Ю. Логвиненко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 204–206.