ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ЗВУКОВИМОВНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито основні завдання, прийоми та методи використання мнемотехніки під час проведення логопедичного обстеження, а саме звукової сторони мовлення. Обґрунтовано організацію та проведення обстеження звуковимови. Мнемотехніка відома з давніх часів і нараховує як мінімум дві тисячі років. Мнемотехніка (від грец. mnemonikon – мистецтво запам'ятовування) це система методів та прийомів, що забезпечують ефективне запам’ятовування, збереження та відтворення інформації, шляхом створення штучних асоціацій. Ця технологія не вимагає особливих умов для використання, тому органічно вписується в будь-який вид логопедичної роботи. Зазначено, що застосування мнемотехніки у вигляді таблиць з яскравими зображеннями сприятиме позитивній атмосфері, встановленню контакту між логопедом та дитиною під час проведення обстеження, а також використовується як цікавий, пізнавальний дидактичний матеріал для обстеження звуковимови, і вже на етапі обстеження сприятиме розвитку артикуляційної моторики та словникового запасу. The article discloses the main tasks, techniques and methods of using mnemonics during speech therapy examination, namely the sound side of speech. The organization and conduct of the sound-speech examination is substantiated. Mnemonic techniques have been known since ancient times and are at least two thousand years old. Mnemotechnics (from the Greek mnemonikon - the art of remembering) is a system of methods and techniques that ensure effective memorization, preservation and reproduction of information by creating artificial associations. This technology does not require special conditions for use, so it organically fits into any type of speech therapy work. It is noted that the use of mnemonics in the form of tables with bright images will contribute to a positive atmosphere, establishing contact between the speech therapist and the child during the examination, and is also used as an interesting, informative didactic material for the examination of sound and speech, and already at the examination stage will contribute to the development of articulatory motor skills and vocabulary stock.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, логопедична робота, мнемотехніка, діти дошкільного віку, студентські роботи, speech development, speech therapy work, mnemonics, preschool children, student works
Цитування
Дюсембіна A. C. Використання мнемотехнічних прийомів при обстеженні звуковимовної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення / A. C. Дюсембіна // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 118–120.